தாமி ரபரணி பட நடிகை பானுவை ஞாபகம் இருக்கா.? தி ருமண புகைப்ப டத்தை வெளியிட்ட நடிகை..!!

கடந்த, சில   ஆண்டுக ளாக   மற்ற   மொ ழியில்   இருந்து   வந் து   த மிழ்   சி னிமாவில்   தன க்கென   ஒரு   அங்கீ காரத் தை   பலரும்   பிடி த்துக்   கொண் டிருக்கின் றார்கள். அந்த வகையில்   கேர ளாவை   சேர் ந்த   நடிகை பானு என்பவர்   ஏரா ளமான   ம…

குக் வித் கோ மாளியில் இருந்து மணிமேகலை வெ ளியேற இது மட்டும்தான் காரணம்.? ச ரியாக நேர த்தை…

கடந்த, 2019 ஆம் ஆண்டு குக் வித்   கோமா ளி   என்ற   சூ ப்பர்   நிகழ் ச்சி   தொடங் கப்ப ட்டது. அது சமையல் கலந்த   கா மெடியில்   ப லரையும்   கவர் ந்து   வந்துள் ளார்கள். அந்த வகையில்   பிரப லமாக   இருப்பவ ர்கள்   கூக் காகவும்   குக் என்றால்   …

பதான் படம் பட்ஜெ ட்டை சம்பளமாக வாங்கிய ஷாரு க்கான்.? பதறி ப்போன பட தயாரி ப்பாளர்..!! பய த்தில்…

கடந்த, சில   மாதங்க ளாக   ஷா ருக்கான்   பற்றி   வெ ளிவரும்   ஒ வ்வொரு   தகவ ல்களும்   ப ரபர ப்பு   ஏற்ப டுத்தி   வருகி ன்றது. அந்த வகையில் இவரது   நடி ப்பில்   சமீப த்தில்   வெளிவந்து படங்கள் பல   சர் ச்சைக ளை   சந்தி த்தது   தான் பதான்.…

இது நடந்தால் நான் சி னிமாவை விட்டு விலகி வி டுவேன்.? தி டீரெ ன்று பரப ரப்பை ஏற்ப டுத்திய வைரமு…

சி னிமாவில்   ஒவ்வொரு   து றையிலும்   சிறந்த வர்கள்   இருப்பா ர்கள். அந்த வகையில் பல   பாட ல்கள்   வ ரிகளை   சி னிமாவில்   பல   திரைப்ப டத்தில்   எ ழுதிக்   கொடு த்தவ ர்தான்    வைரமுத்து என்பவர். மேலும், நான் ஒரு   க விதை   நூ லை   வெளி…

நடிகை ராதாவின் இரண்டாவது மக ள் துளசியா இது.? படும் கு ண்டாக மாறிய நடிகை..!! புகைப்ப டத்தை கண்டு…

சி னிமாவை   பொரு த்தவரை   ஒரு   காலகட் டத்தில்   பிரபல நடிகையாக நடித்து அவர்கள் அதன் பிறகு   வய தான   காரண த்தினாலு ம்   உட ல்   எடை   அதிகரி த்த   காரணத் தினா லும்   சினி மாவை   விட்டு   விலகி விடு வார்கள். அந்த வகையில் ராதா என்பவரும்…

என்னது, பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலில் இருந்து இவர் விலகி விட்டா ரா.? புகைப்ப டத்தை பார்த்து அதிர்…

இந்த   காலகட் டத்தில்   தான்   அதிக மாக   சீரிய ல்களை   விரும்பி பார்த்து   வருகின் றார்கள். அந்த வகையில் அவர்களை   கவ ர்வதற்கு   என்று   ஏரா ளமான   தொலைக்கா ட்சி   போட்டி   போட்டு க்கொண்டு   வித்தி யாசமான   சீரியல்களை   வெளி யிட்டு   …

இனி இவருடன் நடிக்கவே மா ட்டேன்..!! சத்யராஜ் அப்படி என் னதான் செய்துவி ட்டார்.? தகவலை அ றிந்து…

ஒரு   காலகட் டத்தில்   த மிழ்   சி னிமாவில்   பிரபல   வி ல்ல னாக   நடித்தி ருந்து   அதன் பிறகு   ஹீரோ வாகவும்   கலக்கி வந்தவர் தான்   ச த்யராஜ். இவரா தான் பிறகு   வ யதான   காரண த்தினால்   அப்பா, சித்தப்பா, கு ணச்சித்திரம்   போன்ற   க தாபாத்…

நடிகர் சிபியின் ம னைவியை பார்த்துள் ளீர்களா.? முதன்மு றையாக வெளிவந்த கு டும்ப புகைப்படம் இதோ..

சி னிமாவை   பொறு த்தவரை   ஒரு சில நடிகர்கள்   தங்க ளுக்கு   தி றை மை   இருந்தும் சரியான படம்   கிடை க்காத   காரண த்தினால்   சி னிமாவை   விட்டு   வில கி   விடுகின் றார்கள். ஒரு சிலர் எத்தனை   ஆண் டுகள்   ஆ னாலும்   தான்   சி னிமாவில்   சாதி…

வெற்றிமா றனை திடீரெ ன்று தா க்கிய நகைச்சுவை நடிகர்..!! வே லையை பார்த் துட்டு போ என்று தேவையில்…

சி னிமாவை   பொறுத்த வரை   ஏரா ளமான   நகைச்சுவை நடிகர்கள்   இருப் பார்கள். அந்த வகையில் இயக்குனர் பாலா   இயக்க த்தில்   நடிகர் சூர்யா மற்றும் விக்ரம் நடிப்பில்   உ ருவான   திரை ப்படம்   தான் பிதாமகன். அந்த   திரைப் படத்தில்   க ஞ் சா   …

நகைச்சுவை நடிகர் ரமேஷ் தி ருமண புகைப்படம்.. திரும ணத்தில் கலந்து கொண்டு வாழ் த்திய முன்னணி…

சினி மாவில்   இன்று சின்ன   சி ன்ன   கதாபாத் திரத்தி ல்   நடித்து வரும் ஒரு சிலர்   ஆரம்ப த்தில்   சி றிய   வே லைகளை   செய்து கொண்டு அதன் பிறகு   சி னி மாவில்   வாய் ப்பு   தேடி   வந்துள் ளார்க ள். அந்த வகையில் நடிகர் ரமேஷ்   என்பவ ரும்   …