நடிகை இனி யாவின் அக் காவை பார் த்துள்ளீ ர்களா.? என்னது, அவரும் ஒரு பி ரபல நடிகை தானா..!! எதி ல்…

த மிழ்   சி னிமா   உ லகி ல்  மிக   பி ரபல மான   நடிகை   எ ன்றல்  இனியா. இவர் 2005ஆம் ஆண்டு   மலை யாள த்தில்   வெ ளிவ ந்த   சைரா என்ற   பட த்தின்   மூ லம்   சி னிமாவு க்கு   அ றிமுக மானார்   எ ன்ப து   குறி ப்பிட த்தக்கது. அதனைத்   தொட…

பீ மா படத்தில் திரி ஷாவுக்கு தங் கையாக நடித்த பொ ண் ணா இது.? அட, இந்த பி ரபல நடி கையா.?…

நடிகர் விக்ரம் தற்போது  தவி ர்க்க  முடியாத ஒரு நடிகராக  வளர் ந்து கொண்டு வருகி றார். நடிகர் விக்ரம் ஆரம்ப   கா லத் தில்  பல   க ஷ்ட ங்க  ளை  அ னுபவித் து   உள்ளார் என்பது பல ருக்கும் தெரியா த ஒரு உ ண்மை. இவர் ஒரு   கி றிஸ் தவ   கு டும்…

விக்ரம் பட நடிகை பிரிய ங்காவா இது.? அட, என்ன இப்படி ஆகி ட்டாங்க.? தற்போது என்ன செ ய்கிறார் தெரி…

நடிகை   பிரிய ங்கா   உபே ந்திரா   ஒரு   இ ந்தி ய    திரை ப்பட   நடிகை மற்றும்   மா டல்   ஆவார். அவர்   பெ ங்காலி, இந்தி, தெலு ங்கு, கன் னடம், த மிழ்   மற்றும்   ஒ டியா   ஆகிய  பல   ப டங்க ளில்   நடி த்துள் ளார்   எ ன்ப து   குறி ப்பிடத…

சன் மியூசிக் தொகு ப்பாளி vj தியாவா இது.? தி ருமண த்திற்குப் பிறகு அடை யாளம் தெரி யாத அளவு க்கு…

சன் டிவியில் ஒரு   மு ன்ன ணி   சே னல்   இதில்   சீ ரிய ல்கள்   மூ லம்   இந்த   சே னல்   ம க்க ள்   ம த்தியி ல்   பி ரபல ம்   அடை ந்தது என்று தான்   சொ ல்ல   வே ண்டும். அந் தவ கையில்   ச ன்டி வியில்   2015ஆம் ஆண்டு முதல் 2017ஆம் ஆண்டு வரை…

நடிகர் கலைய ரசனின் ம னைவி யார் தெரி யுமா.? என்னது, அவ ங்களும் ஒரு பிரப லமா.? புகை ப்பட த்தை…

கலையரசன் ஒரு   இ ந் தி ய   நடிகர் ஆவர். இவர்   த மி ழ்   தி ரை யுல கில்  பணியா ற்றுகிறார். அவர் இயக்குன ர்க ளான   மை ஷ்கி ன்   பா ர்த் தி பா ஸ்க ரின்   அர் ஜுன ன்   கா தலி யுட ன்  ஆனால்  பட ம்   வெ ளி யிடப்   படா மல்  உ ள் ளது. பின்னர் அவர்…

நடிகை ஸ்ரீதே வியின் க ணவரை பார் த்துள்ளீ ர்களா.? என்னது அவரும் ஒரு பிரப லமா.? புகை ப்பட த்தை…

நடிகை ஸ்ரீதேவி விஜய்குமார்  ஒரு   இ ந் தி ய   திரைப் பட   நடிகை ஆவார். நடிகை ஸ்ரீதேவி   தமி ழ்   தி ரைப் பட மான   ரிக்‌ஷா மாமாவில்   சி றுவ ர்   கலைஞரா கத்   தொட ங்கி. அவர்   த மி ழ், தெ லுங் கு   மற்றும்   க ன்ன ட  மொழிப் பட ங்களில்   தோ…

ஆ ண்பா வம் படத்தில் நடித்த பாட் டியை ஞாபகம் இருக்கா.? கலை மாமணி விருது வாங்கிய, இவருக்கு இப்படி…

பாண்டியராஜன் என்பவர் ஒரு நடிகர் மற்றும்  இயக்குனர் ஆவார். இவர் பல   நகை ச்சு வை யான   த மிழ் பட ங்களில்   மு ன்னணி   வேட ங்க ளில்   நடி த்துள் ளார். தற்போது துணை மற்றும்   நகை ச்சு வை   வேடங் களில் நடிக்கிறார். இயக்குனர், தயா ரிப்பா ளர் …

90களில் கல க்கிய நடிகை விந் தியா வுக்கா இப்படி ஒரு நி லைமை.? அட ப்பாவமே ப ரிதா பமான நிலை…

சினி மாவை   பொறு த்தவ ரை   அழ கு   திற மை   இரு ந்தால்   மட்டும்   சாதி க்க   முடி யாது. அதையும் தாண்டி லக் என்ற   வி ஷயம்   க ண்டி ப்பாக   இரு க்க   வேண் டும். இந் தவகை யில்   90களில்   கா லகட்ட த்தில்  அ றிமு கமான   நடிகை   விந்தி யாவும்…

இயக்குனர் நெல்சனின் ம னைவி இவ ர்தானா.? முத ன்மு றையாக மனை வியின் புகைப்ப டத்தை வெளி யிட்டு ர…

தெ ன்னி ந்திய   சி னிமா வில்   சின்ன த்தி ரையில்   இருந்து   எ த்தனை யோ நடிகர்-நடிகைகள் வெள் ளித்தி ரைக்கு   சென்று   சாதி த்து   வருகி றார்கள். அவர்களை   போ லேவே  சின்ன த்திரை   இய க்குனர்   இயக்கு னர்களும்   வெள் ளித்தி ரையில்   தன்   திற…

மா.கா.பா-வின் ம களை பார் த்துள்ளீ ர்களா.? அட, இந்த பொ ண் ணு தானா.? புகை ப்பட த்தை பார் த்து…

மா.கா.பா ஆனந்த் ஒரு  இ ந்திய  நடிகரும்   தொலை க்கா ட்சி    தொ குப்பாள ருமான   ஸ்டார் விஜய்யுடன் இணைந்து பணியாற்றி   வருகி றார்   எ ன்ப து   குறி ப்பிடத க்கது. ஏர்டெல் சூப்பர் சிங்கர், அது இது எது, கிங்ஸ் ஆஃப் டான்ஸ், கேபிஒய் சாம்பியன்ஸ்,…