ம றைந்த எம்.ஜி.ஆரின் இறு தி நா ட்கள்..!! பல ஆண் டுக ளுக்குப் பிறகு வெ ளிவந்த வீடியோ..!! க…

எம்.ஜி.ஆர் ஒரு   இ ந்தி ய    அ ரசிய ல்வா தி   ம ற்றும்   திரை ப்பட   நடிக ர்   ஆவார். இவர் 1977   ம ற்றும்   1987 க்கு   இ டையில்   ப த்து   ஆ ண்டுக ள்   த மிழ க   முத ல்வரா க   ப ணியா ற்றினா ர்   எ ன்பது   குறி ப்பிட த்தக் கது. மேலும்,…

நடிகர் சூ ர்யாவின் தங் கையை பார் த்துள் ளீர்களா.? புகை ப்பட த்தை பதிவி ட்டு தந்தை சொ ன்ன வார்…

நடிகர்    சூ ர்யா   ஒரு   இ ந்தி ய    திரை ப்பட    நடிகர், தயா ரிப்பா ளர்    ம ற்றும்   தொலை க்காட் சி   தொகு ப்பாள ர்   ஆவா ர். இ ந்தி ய   பி ரபல ங்களி ன்   வ ருவாயி ன்    அடி ப்படை யில்   நடிகர்  சூரியா   ஃபோர் ப்ஸ்   இ ந்தி யா   செலி…

நடிகர் மோக னின் மக ளை பார் த்திரு ப்பீர்கள்..!! ஆனால், மக னை பார் த்துள் ளார்கள்.? முதன் முறை…

சி னிமா   உ லகில்   துணை   கதாபா த்திர த்தி ல்   நடித்த   ஏரா ளமான   நடிக ர்க ள்   இன்று   சி னிமா   வா ய்ப்புக ள்   கிடை க்காம ல்   ம ற்ற   மொ ழிக ளுக்கு ம்   அ ல்லது   சி னிமா வை   வி ட்டு   வில கி   உ ள்ளா ர்க ள். ஆ னால், ஒரு   சில…

நடிகர் விஜய் சே துபதியின் அப் பாவை பார் த்துள் ளீர்களா.? இதுவரை யா ரும் பார் த்தி ராத புகை…

த மிழ்    சி னிமாவில்   தற்போது    அனைவ ரையு ம்    தி ரும்பி    பார் க்க    வை க்கும்    அளவி ற்கு    பி ரபல    நடிக ராக    தெ ரிந்த   ஒருவர் தான்   ந டிகர்   விஜய்   சே துபதி. தனது   சி னிமா   வா ழ்க் கையை   கூ த்துப்ப ட்ட றையின்   மூ லம்…

இவ ர்தான் நடிகை மீரா ஜா ஸ்மி னின் அண் ணனா..!! என்னது, இவரும் ஒரு பிரப லம் தானா..!! இணைய த்தை…

கடந்த,  சில   ஆண் டுக ளாக வே   த மிழ்   சி னிமாவி ல்   நடி க்கும்   பல   நடி கைக ள்   மற்ற   மாநி லங்களி லிருந் து   வந்து   சி னிமாவில்   நடித்து    தன க்கென   ஒரு    இட த்தை   பிடி த்து   விடுகி றார்க ள். அந்த   வ கையில்   மலை யாள த்தி…

சு ந்தரா டிராவ ல்ஸ் பட நடி கை ரா தாவா இது.? ஆ ளே அடை யாளம் தெரி யாத அளவு க்கு மா றிவிட்…

சி னிமா   உ லகை   பொறு த்தவ ரை   நடி கைகள்   நீ ண்ட   ஆ ண்டுக ள்   திரை யுலகி ல்   நடி ப்பது   என் று   மி கவும்   க டினமா ன   ஒ ன்று. ஆ னால், ஒரு சில   நடி கைகள்   மட் டும்   ம க்கள்   ம த்தியி ல்   மி கப்   பி ரபல மாகி   இ ன்று   வ ரை   …

முன் னணி நடி கையை அ வமான ப்படு த்திய இய க்குனர் மி ஸ்கின்..!! பதி லுக்கு நடிகை செய்த கா…

சி னிமா வை   பொறு த்தவ ரை   ஏரா ளமான   இய க்குன ர்க ள்   இரு ந்து   வருகி ன்றா ர்க ள். ஒ வ்வொரு த்தரு க்கு ம்   ஒரு   வி தமான   தி ற மையை    வை த்துக்கொ ண் டு   அத ற்கே ற்றவா று   திரை ப்பட ங்க ளை   இய க்கி   வ ருகின் றார்க ள். அந்த   வ…

சு ப்ரம ணியபு ரம் பட த்தில் நடித்த டு ம்கான் ஞாப கம் இரு க்கா.? பட வாய் ப்பு வ ருவத ற்கு முன்…

சி னிமாவி ல்   ந டித்து   எ த்த னையோ   பி ரபல ங்கள்   இ ன்று   வாய் ப்பு   கிடை க்காம ல்   தவி த்து   வ ருகி ன்றார்க ள். அந்த   வ கையில்   இவ ரும்   ஒ ருவ ர். த மிழ்    சினி மாவி ல்   எ த்த னையோ   அ ற்புத மான   திரை ப்பட ங்கள்   வெளி யாகி…

நடிகை அ னுபமா விக்கு இ வ்வளவு பெ ரிய மக னா.? அவர் என்ன செ ய்கிறார் தெரி யுமா.? இணைய த்தில் வெ…

சி னிமா   உ லகில்   நடி க்கும்    அனை த்து   ந டிகர்   நடி கைக ளையும்   ம க்க ள்   நி னைவில்   வை த்துக்கொ ள்வது   மி கவும்   க டின மான   ஒ ன்று. ஆ னால், அவர்கள்   ந டித்த   திரை ப்பட த்தின்   சிற ப்பான   கதாபா த்திர த்தை   கூறி னாள்   இந்த…

பாடகர் ஹ ரிஹர னின் ம களு ம் ஒரு பாட கியா.? புகை ப்பட த்தை வெ ளியிட்டு ரசிக ர்களு க்கு இ ன்ப…

சி னிமா   உல கை   பொறு த்தவ ரை   க தைக ளுக்கு   எந்த ளவு   மு க்கிய த்துவம்   கொடு க்கப்ப டுகி ன்றது   அதே   அளவி ற்கு   அந்த   திரை ப்பட த்தில்   வரும்   பாட ல்க ளுக்கு   மு க்கிய த்துவம்   கொடு த்து   வருகி ன்றா ர்கள். ஏனெ ன்றால்   ஒரு…