Browsing Category

Cinema

பாண் டியன் ஸ்டோ ர் சீ ரியல் நடிகர் ஜீ வாவின் ம னைவியை பார் த்துள்ளீர்க ளா.? என்னது, இந்த பிரப…

கடந்த, சில   ஆண்டுக ளாக   ப லரும்   சீரிய லை   தான்   அ திகமா க   விரு ம்பி   பார் த்து   வருகி ன்றா ர்கள். அத ற்கேற் றவாறு   அவர்க ளும்   தங்க ளுடைய   சீரிய லின்   டி.ஆர்.பியை   எத ற்காக   வி த்தியா சம்   வி த்தியாச மாக   சீரிய ல்களை   …

ஒரு படம் பண் ணிட் டா நீ பெரிய ஆ ளா..!! இ ளம் இயக்கு னரை வெளு த்து வா ங்கும் சுந்தர் சி..!!…

த மிழ்   சி னிமாவுல   இயக்கு னராக   அறிமு கமாகி   அதன் பிறகு நடிகராக   வெ ற்றி   க ண்டவர்   தான் சுந்தர் சி. இவர்   ஆர ம்ப   காலக ட்டத்தில்   அஜித், ரஜினி, கமல் போன்ற   ஹீரோ க்களை   வைத்து    திரை ப்பட ங்களை   இயக்கி தனது   தி றமை யை   வெளி…

பிரபல நடி கரின் ம னைவியி டம் மோ சமா க நடந் து கொ ண்ட இளையராஜா..!! தலை க்கண த்தின் உ ச்சத்தி…

சி னிமா   உல கைப்   பொ றுத்தவ ரை   கதை   இவ் வளோ   மு க்கியமோ   அதே போன்று தான்   இசை யும்   முக்கி யம். இசைக்கு பேர்   போ னவர்   என்று   சொன் னால்   நம்   மன துக்கு   தோ ன்றுவது முதலில் இளையராஜா   மட் டுமே. மேலும், இ சைஞானி   என்றால்   …

புது க்கோட் டையிலி ருந்து சரவ ணன் பட நடி கையை ஞாபகம் இரு க்கா.? தி ருமண த்திற் கு பிறகு ஆ ளே…

நடிகர் தனுஷ் ஒரு    இ ந்தி ய   திரை ப்பட   நடிகர் ஆவார். இவர் ஆரம்ப   காலக ட்ட த்தில்   செல் வராகவன்   இயக்க த்தில்   துள் ளுவதோ   இ ளமை   என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   கதாநா யகனாக   திரை   உ லகில்   அறிமு கம்   ஆகியு ள்ளார். இதனை   தொட…

என்னது, காமெ டி நடிகர் முனீஸ்கா ந்துக்கு இந்த நடிகை ஜோ டியா.? அடப்பா வமே, இந்த நடி கைக்கே…

நடிகர் அஜித் நடித்த   கா த ல்   கோட் டை   என்ற   திரைப்ப டத்தை   இ யக்கி   இயக் குனர்   அக த்தியன்   அவரின்   மக ள்தா ன்   விஜயலட்சுமி என்பவர். இதைத் தொடர்ந்து இயக்குனர் வெங்கட்பிரபு   முத ன்மு றையாக   இய க்கிய   சென்னை 600028   திரை ப்பட…

பழ ம்பெ ரும் நடிகை சௌ கார் ஜா னகியின் நிலை என்ன தெரி யுமா.? 90 வ யது ஆகி யும் இப்படி உ…

பழ ம்பெ ரும்   நடி கைகள்   இ ன்னும்   ஒரு சிலர்   பட ங்களி ல்  நடி க்கவில் லை   என் றாலும்   ஒரு சில   சி ன்ன   கதாபா த்திர த்தில்   நடி த்துக்   கொண் டுதான்   இருக் கின்றா ர்கள். இ ன்னும்   அவர்க ளுக்கு   என்று ஒரு தனி ரசிகர்   பட் டாளமே…

தி ருமண த்தால் நடி ப்பை வி ட்டேன்..!! இன்று அதை நினை த்து வரு ந்தும் நடிகை..!! என்னது, அதுவும்…

தென் னிந் திய  சினி மா  உலகி ல் மிக பிரபலமான  ந டிகையா க  இருந்தவர் நடிகை லலிதா குமாரி. இவர் 1987 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த   ம னதில்  உ றுதி  வே ண்டும்  என்ற    திரை ப்பட த்தின்   மூ ல ம்   தான்    சினிமா   உலகிற்கு    அறி முகமா னார்   என்பது   …

90களில் கொ டிகட் டி ப றந்த நடிகை ர தியா இது.? ஆ ளே அடை யாளம் தெ ரியாத அளவு க்கு மா ரிவி…

த மிழ்   திரையு லகில்   உள்ள   திரை ப்பட த்தில்   ஒரு   வகை யான   கதாநா யகி   தான் நமது   மக் களை   கவ ர்ந்து   வ ந்தவர்   தான் நடிகை   ரதி    எ ன்பவர். இய க்குனர்   பார திரா ஜா   இய க்க த்தில்   வெ ளியான   புதிய   வா ர்ப் புகள்   எ ன்ற   …

ஜ னாதிபதி யிடம் விருது வா ங்கிய சிறந்த த மிழ் நடி கையின் தற்போதைய ப ரிதாப நிலை..!! ஆ தரவ ற்ற…

ஒரு   கால கட்டத்தி ல்   த மிழ்   சி னிமா    உலகில்   பிரப லமாக   இருந்த பல  நடி கைகள்   மற்றும்   நடிக ர்கள்   இன்று   எ ன்னவானா ர்கள்   என்று கூட   தெரி யாமல்   போகிவி ட்டது. ஒரு சிலர்   ம னநல ம்   பாதிக் கப்பட் டு   ஆ ளே   அடை யாளம்   …

நடிகர் விஜ ய்யிடம் கதை யை சொ ல்லிவி ட்டேன்..!! அதற்கு விஜய் இதுல என்ன இருக்கு என்று சொ…

த மிழ்   சி னிமா   உ லகில்   நடி கராக   ஆ வத ற்கு   மு ன்பாக   வானொலி   தொ குப்பா ளராக   பணியா ற்றிய   சினிமாவுக்கு வந்தவர் தான் RJ பாலாஜி. இவர் அதன்   மூ லமாக   தான்   சி னிமாவில்   சிறு   சி று    கதாபா த்திரத்தி ல்   நடித்து இன்று   …