நடிகர் பிரேம்குமாரின் மக ன்கள் யார் தெரியுமா.? அதில் ஒருவர் இந்த நடிகரா.? முதன்மு றையாக மகனின் புகைப்ப டத்தை வெளியிட்ட நடிகர்..!!

148

சி னிமாவில்   குறிப்பாக   ஏரா ளமான   குணச்சி த்திர   நடிகர்கள் மற்றும் நடிகைகள் பலரும் சரியான   வா ய்ப்பு   கிடை க்காமல்   சினிமாவில் போராடி   வருகின் றார்கள். ஒரு சிலர்   சி னிமாவை   விட்டு   வி லகி   விடுகின் றார்கள். ஆனால், ஒரு சில   வாய் ப்பு   கிடைக்கும் வரை   போரா டிக்   கொண்டு   இருக்கி ன்றார்கள்.

 

இப்பொழுது நிலையில்   சி னிமாவில்   நாட் டுப்புற   பாட்டு என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூ லமாக   அறிமு கமானவர்   தான் நடிகர் பிரேம்குமார் என்பவர். இவர் சமீபத்தில் நடிகர் விஜய் நடிப்பில் வெளிவந்த மாஸ்டர்   திரைப்ப டத்திலும்   ச ர்க்கா ர்   திரைப்ப டத்திலும்   நடித்து ள்ளார்.

 

அதனை தொடர்ந்து சூர்யா நடிப்பில் வெளிவந்த காப்பான் சிங்கம் போன்ற   திரைப்பட ங்களை   நடித்து   வந்து ள்ளார். இவர் வெள்ளி திரையில்   நடி ப்பவர்   மட்டுமல் லாமல்   சின்னத்தி ரைகளும்   பல   சீரிய ல்களில்   நடித்து   வந்து ள்ளார்   என்பது   குறிப்பி டத்தக்கது.

 

அந்த வகையில் சின்னத்திரையில்   அ ண்ணாமலை, அண்ணி போன்ற பல   சீரிய ல்களில்   நடத்தி யவர்   மிகவும்   பிரபல மானார். இதனை தொடர்ந்து   சமீபகா லமாக   பிரப லங்கள்   பிரப லமான   உடன்

 

அவர்களது   சி று   வயது புகைப்படமோ அல்லது குடும்ப   புகைப்ப டமோ   இணைய த்தில்   வெளியிட்டு   வருகின் றார்கள். அப்படியே நினைவில்   முதன்மு றையாக   நடிகர் பிரேம் குமார் தனது   மனை வி   மற்றும் இரண்டு   மக ன்கள்   எடுத்து க்கொண்ட

 

புகைப்ப டத்தை   இணையத்தில்   வெளியிட் டுள்ளார். அந்த வகையில் மூத்த மகன்   சமு த்திரகனி   இயக்கத்தில் அவன் நடிப்பில் வெளிவந்த சாட்டை 2   திரைப்ப டத்தில்   மு க்கிய   கதாபாத் திரத்தில்   நடித்து ள்ளார்…

 

Comments are closed.