நடிகை ரேஷ்மாவின் க ணவர் யார் தெரியுமா.? இத்தனை ஆண் டுகளாக மறை த்து வைக்க இதுதான் காரணமா.?…

இந்த   காலக ட்டத்தில்   இருக்கும் பல   பிரப லங்கள்   ஆர ம்ப   காலக ட்டத்தி ல்   சின் னத்தி ரையில்   சீரியல்   அல்லது     தொகு ப்பாள ராக   இருந்து   இ ன்று   பிரப லமானவ ர்கள்   ஏரா ளமாக   இரு க்கின்றா ர்கள். இன்று அவருக்கு என்று ஒரு தனி…

க்யூ ட்டாக போஸ் கொடுக்கும் இந்த சி றுவன் யார் தெரிகிறதா.? இன்று த மிழ் சினிமாவை கல க்கும்…

சி னிமாவை   பொரு த்தவரை   ஒரு சிலர்   குழந் தை   நட்சத்தி ரமாக   இருந்து அதன் பிறகு இன்று ஒரே   பிரபல ங்களாக   இருந்து   வருவா ர்கள். ஒரு சிலர் எந்த ஒரு   சி னிமா   பின் னணியும்   இல்லாமல் சினிமாவில் வைத்துக்   கொண்டிரு க்கின் றார்கள்.…

படத்தி ற்காக தா லி கட்டிய சிவாஜி..!! சிவாஜி மேல் இருந்த அன்பின் காரணமாக கழ ட்ட மருத்த நடிகை..!!…

சி னிமாவில்   தன்னுடைய   உண ர்ச்சி   பூர் வமாக    நடிப்பை   வெளிப்ப டுத்தி   தனக்கென ஒரு   அங்கீகா ரத்தை   ஏற்படு த்திக்   கொண்டவ ர்தான்   நடிகர் சிவாஜி கணேசன் என்பவர். இவர் எந்த கதாபாத்திரம்   கொடுத் தாலும்   அதற்கு ஏற்றார் போல் தன்னுடைய…

ஏன் நீங்க மட்டும் தான் இது பண் ணனுமா.? என்னால மு டியுது நான் பண்றேன்..!! உங்க ளுக்கு என்ன வந்தது…

கடந்த, சில   ஆண்டுக ளாக   சி னிமாவில்   நடிக்கும் நடிகர் மற்றும் நடிகைகள் அவர்கள் நடித்த திரைப்படம் நினைத்து   பார் க்க   முடியாத அளவிற்கு வெற்றி   பெற் றுவிட் டால்   உட னடியா க   அவர்கள்   தங்க ளுடைய   சம்ப ளத்தை   உயர் த்திக்   கொண்டி…

ஏன் எனக்கு மட்டும் இது செட் ஆகவி ல்லை..!! பல நாடுக ளுக்கு சென்றும் விஜய்க்கு தீராத பிர ச்ச…

த மிழ்   சினிமாவில் இன்று   தவிர் க்க   முடியாத நடிகராக இருந்து வருபவர் தான் நடிகர் விஜய். இவர்   சமீப த்தில்   பீஸ்ட் என்ற   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து இருந்தார். அந்த திரைப்படம் பெரிய அளவில் வரவேற்பு   பெறவி ல்லை. இதனை தொடர்ந்து அந்த…

இதை பண் ணுனா தான் வாய் ப்பு கொடுப்பீ ங்களா.? வாய் ப்புக் காக இப்படி ஒரு செயலை செய்ய தொட ங்கிய…

சினிமாவை   பொரு த்தவரை    ஆரம்ப   காலகட் டத்தில்   வாய் ப்புக்கா க   ஒரு சிலரும் பின்   வா ய்ப்பு   இல்லாத   சமய த்தில்   வாய் ப்பு   வாங்க வேண்டும்   என்பத ற்காக   பலரும் பல   வித மான   செயல்களை செய்ய    தொட ங்கி   கொண் டிருக்கின் றார்கள்.…

சி னிமாவை விட்டு விலகும் முன்னணி நடிகை..!! வேக மாக நடந்து வரும் ஏற்பா டுகள்..!! இனி நான் இதை தான்…

தென்னி ந்தியா   சினிமா உலகில் மிகப்   பிரப லமான   நடிகைகளில் ஒருவராக நடிகை சாய் பல்லவி. இவர் நடிகை மட்டுமல் லாமல்   ஒரு சிறந்த நடனக்   கலைஞ ரும் ஆவார். நடிகை சாய் பல்லவி   திரை ப்பட   நடிகை   மட் டுமல் லாமல்   ஒரு   மரு த்துவ ரும்   ஆவார்.…

இயக்குனர் கௌதம் மேனனின் மனை வியை பார்த்துள் ளீர்களா.? முதன் முறையாக மனை வியின் புகைப்ப டத்தை…

த மிழ்   சினிமாவில்   ஏரா ளமான   இயக் குனர்கள்   இருந்து   கொண்டிரு க்கின்றா ர்கள். அந்த வகையில் தனக்கென ஒரு   இட த்தை   பிடி த்து ள்ளவர்   தான் இயக்குனர் கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் என்பவர். இவர் ஒரு இயக்குனர்   மட்டும ல்லாம ல்   ஒரு சிறந்த…

நான் சொன்னது விஷாலை கிடையாது.? பொது இடத்தில் ச ர்ச்சை யாக பேசிய நடிகர்..!! பதிலுக்கு நடிகர் கொ…

சினிமாவில் ஆரம்ப   காலகட் டத்தில்   சிம்பு படத்தில் அதிகமான சிறிய   கதாபாத்தி ரத்தில்   நடித்த நகைச்சுவையில்   ஓரள வுக்கு   பிரபல மானவர்   தான் கூல் சுரேஷ் என்பவர். இவர் ஒரு நகைச்சுவை நடிகர்   மட்டுமல் லாமல்   வி ல்ல னாகவு ம்   சிறிய   …

32 வருட த்திற்கு பிறகு பிரபல நடிகருடன் இணை ந்த நடிகை ரேவதி..!! இந்த ஒரு ஜோடி க்காக பல ஆண்டுகள்…

இயக்குனர் பாரதிராஜா இயக்கத்தில் ஏராளமான   திரைப்ப டங்கள்   வெளியாகி இருக்கின்றது. அதில் நடித்த பல நடிகர் மற்றும் நடிகைகள் இன்று   சி னிமாவில்   தனக்கென ஒரு   அங்கீ காரத்தை   ஏற்படுத்திக் கொண்டு   இருக்கின் றார்கள். அந்த வகையில் பாரதிராஜா   …