த மிழ் சி னிமாவில் 1 கோடி ரூபாயில் உ ருவான முதல் திரை ப்படம் எது தெரி யுமா.? என்னது, அதுவும்…

தெ ன்னி ந்திய   சி னிமா   உ லகில்   ஏரா ளமான   பு துமு க   நடிக ர்கள்   உ ருவாகிக்   கொண் டிருக்கி ன்றார்கள். அதில்   அனைவ ருமே   ம க்கள்   ம த்தியில்   நல்ல ஒரு   வரவே ற்பு   கிடை த்தது அதன்பிறகு   ஏரா ளமான   திரை ப்பட ங்களில்   நடி ப்பது…

கி ராம த்து பெ ண்ணா க பல பட ங்களில் நடித்த நடி கையா இது.? சி னிமாவில் தான் அப்படி.. நி ஜத்தி…

தற்பொழுது   த மிழ்   சி னிமாவில்   ஒரு சில   கா ட்சிகளி ன்   மூ லம்   ம க்கள்   ம த்தியில்   பிரப லமான வர்கள். அனால்,   நி ஜவா ழ்வில்   எப்ப டிப்பட் டவர்க ளாக   இரு க்கின்றா ர்கள்   என்று   பல ருக்கும்   தெரி ந்திரு க்க   வா ய்ப்புக ள்   …

இந்த புகை ப்பட த்தில் இருக்கும் கு ழந் தை யாரெ ன்று தெரிகி றதா.? இன்று த மிழ் சி னிமாவை கல…

இந்த   காலக ட்ட த்தில்   மற்ற   மொ ழிகளி ல்   இருந்து வந்து   த மிழ்   சி னிமாவி ல்   தன க்கென   ஒரு   இட த்தை   ப லரும்   பி டித்து   விடுகி ன்றா ர்கள். அவர்களு க்கு   என்று ஒரு தனி ரசிகர்   பட் டாளம்   கூட   உ ருவா கி   விடுகி ன்றது. அந்த…

என்னது, சே து பட த்தில் அமீ ர் மற்றும் ச சிகுமார் நடி த்துள்ளா ர்களா.? அதுவும் இப்படி ஒரு கா…

இந்த   காலக ட்டத்தி ல்   த மிழ்   சி னிமா   உ லகில்   ஏரா ளமான   புதுமுக   இய க்குன ர்கள்   உரு வாகிக்   கொண் டிருக்கி ன்றார்கள்   என்று அவருக்கு என்று ஒரு தனி ரசிகர்   ப ட்டாளம்    கூட    இருக்கி ன்றது. இதனை   தொடர் ந்து   ஒரு சில   இயக்கு…

அஜி த்தின் 61வது பட த்திற்கு ஜோடி இந்த நடி கையா.? இவர் இ ந்தி ய அ ளவில் பிரபல நடி கையா…

த மிழ்    சி னிமா   உ லகில்   மு ன்னணி   நட்ச த்திர மாக   திக ழ்ந் து   வருபவ ர்தான்   நடிகர் அஜித்குமார். இவர்   ஏரா ளமான   திரை ப்பட ங்களில்   நடித்து   ம க்களை   கவர் ந்துள் ளார்   என்பது   குறி ப்பிடத்த க்கது. மேலும், இவர்   ஆ க்சன்   …

80களில் கொ டிகட் டி பறந்த நடிகை ரூபி னியை ஞாப கம் இரு க்கா.? அட, ஆளே அடை யாளம் தெ ரியாத அளவு…

சி னிமாவை   பொறு த்தவரை   நடிக ர்கள்   எ த்தனை   வ யதானா லும்   சி னிமாவில்   கதாநா யகனா க   நடித்து   வருகி ன்றா ர்கள். அவனால்   நடி கைக ளுக்கு   அப்படி   கிடை யாது   குறி ப்பிட்ட   வ யது   ஆகிவி ட்டால்   அவர்கள்   கதாநா யகியா க   நடி…

21 வ யது இ ளம் நடிகை ச ற்றுமு ன் ம ரண ம்..!! என் மக ள் இற ப்பி ற்கு இவ ர்கள்தா ன் கார ணம்.?…

கடந்த, சில   ஆண் டுகளா க   தி டீரெ ன்று   திரை   பிரப லங்க ள்   உ யிரிலிரு ந்து   வருகி ன்றார்கள். அதில் ஒரு சில பேர்   ம ர்மமா ன   மு றையில்   உ யிரிழ ந்துள்ளா ர்க ள். இதை தொடர்ந்து தற்பொழுது   சி னிமாவில்   ஒ ல்லியா க   இரு ந்தால்   தான்…

நடிகர் கமலின் அடு த்த படம் ம ருதநா யகம் தான்..!! அவரே வெ ளியிட்ட த கவல்..!! எப்போது வெ…

தெ ன்னி ந்திய   சி னிமா   உ லகில்   ஏரா ளமான   பு துமு க   நடிக ர்கள்   உ ருவாகிக்   கொண் டிருக்கி ன்றார்கள். அதில்   அனைவ ருமே   ம க்கள்   ம த்தியில்   நல்ல ஒரு   வரவே ற்பு   கிடை த்தது   அதன்பிறகு   ஏரா ளமான   திரை ப்பட ங்களில்   நடி ப்ப…

பி ரியமா னவளே சீ ரியல் நடிகை சிவர ஞ்சனி என்னவா னார் தெரி யுமா.? இவரது க ணவரும் ஒரு நடி கரா.?…

ஆர ம்ப   காலக ட்டத்தி ல்   வீ ட்டிலு ள்ள   பெ ண்க ள்   மட்டுமே   அ திகமா க   டிவி   சீ ரிய ல்களை   விரு ம்பிப்   பார் த்து   வந் துள்ளா ர்கள். ஆனால், தற்போது இருக்கும்   கால க்கட்ட த்தில்   அப்படி   கிடை யாது   வீ ட்டில்   உ ள்ள   அ னைவ…

கட ல் அ லையில் சி க்கி ய பிரியத ர்ஷினி..!! தி டீரெ ன்று நடந்த நி கழ்வு..!! தண் ணீரில் அடி…

பொ துவாக    சின்ன த்தி ரை   ம ற்றும்   வெ ள்ளித்தி ரையி ல்   நடி க்கும்   ந டிகர்   நடி கைக ளுக்கு   ம ட்டும்   ரசிக ர்கள்   இரு க்கின் றார்க ள்   என் று   நினை த்து   வ ருகிறா ர்க ள். ஆ னால்,   சின் னத்தி ரையில்   நிக ழ்வுக ளை   நட த்தி   …