ச ற்றுமுன் தூ க்கிட்டு த ற்கொ லை செய்து கொண்ட நடிகை..!! இர ங்கல் தெரிவிக்கும் சக கலைஞர்கள்..!! தவித்து வரும் குடும்ப த்தினர்..!!

4,962

கடந்த சில ஆண்டுகளாக சினிமாவில் ஏராளமாக பிரபலங்கள்   அடுத் தடுத்து   உ யிரி ழந் து   வருகின் றார்கள். இப்படி ஒரு நிலையில் பிரபல நடிகை மற்றும் பாடியாக இருந்து வந்தவர்தான் ருச்சி ஸ்மிதா குரு என்பவர்.

 

அதுமட்டுமில்லாமல் இவரு பல்வேறு மேடை   நிக ழ்ச்சிக ளையும்   நடத்தி வந்துள்ளார் என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. அவரை தனது மாமா வீட்டில் தங்கிய   இ றந் து   உள்ளாரா. இவர் ஆல்பங்களில் நடித்த   வருகி ன்றார்.

 

இப்பொழுது நிலையில் தனது மாமா வீட்டில் அறை ஒன்றில்   மி ன்விசி றியில்   தூ க்கிட் டு   த ற் கொ லை   செய்து   கொண்டு ள்ளார். மேலும், அவரது   உ ட லை   கைப்ப ற்றிய   போ லீசா ர்   உட னடியாக   பிரேத   ப ரிசோத னைக்கு    அனுப்பி உள்ளனர்.

 

அவரது தாயார் கூறியது என்னவென்றால் இரவு   உ ணவு க்கு   முன்பாக தாயார்   சொ ல்வதி ல்   எங்களுக்கு   ச ண்டை   ஏற்ப ட்டது. அதன் பிறகு தான் அவர்   உ யிரிழ ந்துள் ளார்   என்று அவரது தாயார்   கூறியுள் ளார்கள். இதற்க்கு முன்பாக

 

இவரது மகள்   த ற் கொ லை க் கு   முயன்று   உள்ள தாகவும்   அவரது தாயார்   போ லீசா ரிடம்   தெரிவி த்துள் ளார்கள். மேலும், நடிகையின்   ம ர் ம மா ன   ம றைவி ற்கு   பின்னணியில் உள்ள காரணத்தை   போ லீசா ர்   விசா ரணை   செய்து   வருகின் றார்கள்…

 

Comments are closed.