31 வ யது நடிகை அம்மா.. 37 வயது நடிகை ஜோடியா.? நடிகரை வைத்து செ ய்யும் ரசிகர்கள்.. படம் வெளிவ ந்த பிறகு ஏன் நடி த்தேன் என்று தய ங்கிய நடிகர்..!!

5,775

கடந்த, சில   ஆண்டுக ளாக   மற்ற மொழிகள்   எடுக்க ப்படும்   திரைப்பட ங்களை   அதனை   தமி ழில்   மொழிபெ யர்ப்பு   செய்து வெளியிட்டு அதன்   மூ லம்   த மிழ்   ரசிகர்களை பலரும்   கவர் ந்து   வருகின் றார்கள். அதனைத் தொடர்ந்து   த மிழ்   நடிகர்கள் கூட மற்ற மொழியில்   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து   வருகின் றார்கள்.

 

இப்படி இருக்கும் நிலையில்   தெலு ங்கு   சி னிமாவில்   மூத்த நடிகராக வலம் வந்து   கொ ண்டிரு ப்பவர்   தான் நடிகர் பாலகிருஷ்ணா என்பவர். இவர்   ஏரா ளமான   திரைப்படம்   நடி த்துள் ளார். இவர் தனது 14   வ யதிலே யே   சி னிமாவில்   நடிக்க வந்து   வி ட்டார்.

 

அவரது   குடு ம்பமும்   சி னிமா   பின் னணியை   சேர்ந் தவர்கள்   என்பது   குறிப்பி டத்தக்கது. மேலும், இவர் நடித்த   ஆ ரம்ப   காலகட் டத்தில்   இருந்து இவருடைய   நடி ப்பிற்கு   ரசிகர்கள்   ஏரா ளமாக   இருந்து   வருகின் றார்கள். இப்படி இருக்கும் வேலையில் இவரது நடிப்பில்   சமீப த்தில்   வெளிவந்த திரைப்படம் தான் வீர   சி ம்மா   ரெட்டி.

 

இந்த   திரை ப்படம்   மிகப்பெ ரிய   அளவில் வெற்றி   பெ ற்றிருந்தா லும்   சில மனுஷன் அவர்களால் ரசிகர்கள் பலரும்   க லாய் த்து   வருகின் றார்கள். ஏனென்றால் இவருக்கு தற்பொழுது   வ யது   61 அப்படி இருக்கும் நிலையில் இந்த   திரைப்ப டத்தில்   இவருக்கு   அம் மாவாக   31   வ யதான

 

நடிகை ஹனி ரோஸ் என்பவர்   நடித்து ள்ளார். மேலும், நடிகர்   பாலகிரு ஷ்ணாவுக்கு   ஜோ டியாக   31   வ யதான   நடிகர் கமலின் மூத்த   மக ள்   சுருதிஹாசன்   நடித்து ள்ளார். இதனை   நெ ட்டிச ன்கள்   பார்த்து   ஜோ டியாக   ஸ்ருதிஹாசன்   நடி த்தது   கூட   பரவா யில்லை.

 

ஆனால், 31   வ யதா ன   நடிகை அவருக்கு   அ ம்மாவாக   நடித்தது தான்   ஏ ற்றுக்கொ ள் ள   முடி யவில் லை   என்று தற்பொழுது   வ ளரு ம்   ப லவித மாக   தங்க ளுடைய   விம ர்சன த்தை   வெளி யிட்டு   வருகின் றார்கள். அந்த வீடியோவை தற்போது நீங்களும் பாருங்கள்…

 

 

Comments are closed.