உங்க நண்பர் விஜய் கிட்ட பொ ய் சொல்லுங்க.? அவருக்கு மேல நான் போவே ன்னு.. அஜித்தின் அந்த பே ச்சால் அதி ர்ச் சியான நடிகர்..!!

620

த மிழ்   சினிமாவில் இன்று   தவி ர்க்க   முடியாத இரண்டு   ஜா ம்பவானாக   விளங்குவது தான் நடிகர் விஜய் மற்றும் அஜித். இவர்கள் இருவரும்   ஏரா ளமான   திரைப்ப டத்தில்   நடித்தார்கள். சமீபத்தில் பொங்கல் விழாவை முன்னிட்டு அதியத்தின் துணிவு படமும் நடிகர் விஜய்யின் வாரிசு படமும் ஒரே   சமய த்தில்   தான்   வெளி யானது.

 

இதனை தொடர்ந்து வருகின்ற தீபாவளிக்கு அஜித்தின் ஏகே 62 படமும் விஜய் லியோ திரைப்படம் மோதி   இரு ப்பதாக   தகவல்கள்   வெளி யாகிக்   கொண் டிருக்கி ன்றது. எப்படி திரையுலகில் மோதிக்   கொ ள்ளும்   இவர்கள் இந்த   வா ழ்க் கை   நல்ல ஒரு  நண்ப ர்களாக   தான் இன்றுவரை இறுதி   வருகின் றார்கள்.

 

இப்படி என்னுடைய விஜய் நண்பரான சஞ்சீவ் சமீபத்தில் ஒரு பேட்டில் நடிகர்   அஜித்தை  பற்றி   வெளிப்ப டையாக   கூறியு ள்ளார். அது   என்னவென் றால்   தல எனக்கும் தல தான் அவர் எதற்கும் கவலைப்பட மாட்டார் யாரைப்   பற் றியும்   பய ப்பட   மாட்டார்.. நேர டியாக   பேசக்கூ டியவர். அந்த வகையில் 10 வருடத்திற்கு முன் நானும் விஜய் நண்பரான ஸ்ரீநாத் இருவரும்

 

அஜித்தை பார்க்க பல   பிடி ப்புக்கு   சென்றிரு ந்தோம். நாங்கள் இருவரும் நடிகர் விஜய்யின்   நெரு ங்கிய   நண்ப ர்கள்   என்று   அஜித்துக்கு நன்றாக தெரியும்.? எங்களை   பார் த்தவுடன்   காரேவேன்   அழை த்துச்   சென்று   ந ன்றாக   பேசியு ள்ளார்.

 

பேசிக்   கொண் டிருந்த   பொழுது   தி டீரெ ன்று எனக்கு ஒரு ஆசை உள்ளது. உங்க பிரண்டு விஜய்   ஜெ யிக்க ணும்   அவருக்கு மேல் இன்னும் ரெண்டு ஸ்டெப் மேல நானும்   போக ணும்   என்று எதையும்   யோசி க்கா மல்   அது   எ ங்களிடம்   சொன்னார். அவர் எங்களிடம்   சொ ன்னதை

 

அவர் மீது பெரிய   ம ரியாதை யை   ஏற்ப ட்டுவி ட்டது. இதை நாங்கள் அப்படியே விஜய் இடம் கூறினோம் அதற்கு விஜய்   சிரி த்துக்   கொண்டு   சூ ப்பர்ல   ம னசுல   பட்டது   யோ சிக்காம ல்   பேசிவி ட்டார்   என்று விஜய் சொன்னதாக சமீபத்தில் அவரது நண்பர்   தெரிவித் துள்ளார்…

 

Comments are closed.