இதையே தொடர்ந்து செய்தால் லியோ படம் தோ ல்விதா ன்.? இயக்குனர் லோகேஷை எ ச்சரி த்த பிரபலம்..!!

6,448

தற்பொழுது இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் மற்றும் விஜய்   கூ ட்டணி யில்   லியோ என்ற திரைப்படம் உருவாகி   வருகி ன்றது. இப்படி இருக்கும் நிலையில் இந்த   பட த்தைப்   பற்றி ஏதாவது ஒரு சில தகவல்கள் வெளிவந்த தற்பொழுது ரசிகர்கள்   ம த்தியில்   அதிச யப்ப டுத்தி   வருகி ன்றது.

 

மேலும், இதற்கு முன்பாக எடுத்த படத்தைப் போல   சாதா ரணமாக   படத்தை எடுத்தாலே தெரிகிறது வெற்றி பெறும். ஏனென்றால் லோகேஷ் முந்தைய படங்கள் எடுத்து   பார் க்கும்    பொழுது புதுவித   முய ற்சிகளை   தான்   செய்தி ருப்பார்.

 

அந்த வகையில் விஜய்க்கு   கண் டிப்பாக   நல்ல ஒரு கதையாய் தான்   வைத்தி ருப்பார். அந்த வகையில் லியோ படத்தை பற்றி வரும்   வத ந்தி க்கு   முழு காரணமே லோகேஷன். ஏனென்றால் அவர்   பட த்திற்கு   ஹை ப்   உண் டாக்க   வேண்டும் என்று உதவி   இயக்கு னர்களை   வைத்து

 

பல   பு லரிக ளை   கி ளப் பி   வருகி ன்றார்   என்று   கு ற்றச்சா ட்டு   வைக்க ப்பட்டு   வருகி ன்றது. இதே போன்று தான் ரஜினியின் பாபா படமும் வெளி வருவதற்கு   மு ன்பாகவே   ஏரா ளமான   வி ஷயங்க ளை   வெ ளியிட்டுள் ளார்கள்.

 

அதன்   காரண மாகவே   படம் நன்றாக இருந்தும் ரசிகர்கள்   ம த்தியி ல்   எதி ர்பார் த்த   அளவு படம்   பூ ர்த்தி   செ ய்யா த   கார ணத்தி னால்   படம் மிகப் பெரிய அளவு    தோ ல்வி யை   சந்தி த்தது. அதன்   காரண மாகவே

 

இதனை நிறுத்திக்   கொ ள்ளவி ல்லை   என்றால் பாபா படத்தை போல லியோ படமும்   மோ சமா ன   தோ ல்வி யை   சந்திக்கும் என சினிமா   வட்டார த்தின்   விம ர்சக  ர் ஒருவர் இயக்குனர் லோகேஷை   எ ச்சரி த்துள் ளார்…

 

Comments are closed.