என்னது, விருமன் படத்திற்கு முன்பாகவே சி னிமாவில் நடித்து ள்ளாரா அதிதி ஷங்கர்..!! அதுவும் ரஜினி படமா.?

2,245

சமீப த்தில்   நடிகர் கார்த்தி நடிப்பில் வெளிவந்த விருமன்    திரைப்ப டத்தில்   இயக்குனர் சங்கரின்   மக ள்   அதிதி சங்கர்   ஜோ டியாக   நடித்த   அறிமுகமா கியுள் ளார். அந்தப்   திரைப்ப டத்தில்   ஒரு பாடலிலும் அவர்   பாடியு ள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது.

 

இந்த    திரை ப்பட த்திற்கு   அடுத்தப டியாக   நடிகர் சிவகார்த்திகேயன்     திரைப்ப டத்தில்   நடிக்க   ஒ ப்பந் தம்   ஆகியு ள்ளார். சமீபத்தில் அடுத்த ஒரு   பேட் டியில்   பல   சு வாரஸ்ய மான   வி ஷய த்தை   கூறியு ள்ளார். நான் இந்த    திரை ப்பட த்துக்கு   மு ன்பாகவே   வேறு

 

ஒரு படத்தில்   நடித்து ள்ளேன். நடிகர் ரஜினி நடிப்பில் 2007 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த   திரை ப்படம்   தான் சிவாஜி. இந்த    திரை ப்பட த்தில்   வரும் வாஜி வாஜி என்ற பாடல் எடுக்கும் பொழுது அவருடைய   மக ளை   அங்கு கூட்டி   செ ன்று ள்ளார்.

 

அந்த   சமய த்தில்   ரஜினி மீது   பூ க்க ளை   தூ ங்கும்பொ ழுது   ஒரு காட்சியை   வை க்கப்பட் டிருக்கும். அந்த காட்சியில் சங்கரின்   மக ள்   அதிதியும் ஒரு   ஆ ளாக   இருந்தி ருப்பார். ஆனால், அவரை இயக்குனர்

 

சங்கர்   ச ரியாக   காட்டி இருக்க    மா ட்டார். இந்த தகவலை தான் சமீபத்தில் கொடுத்த ஒரு பேட்டியில்   தெ ரிவித்து ள்ளார். இந்த தகவல் தான் தற்போது ரசிகர்கள்   ம த்தியில்   இணை யதள ங்களில்   தீ யாய்   பரவி   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.