காத ல் மய க்கத்தில் முன்னணி நடிகையை பெ ண் கேட்டு சென்ற ரஜினிகாந்த்..!! அவ மானப்ப டுத்தி அனு ப்பிய நடிகையின் அம்மா..!!

69,887

தமி ழ்   சினிமா உலகில் முக்கிய முன்னணி பிரபலமாக பல   ஆண்டுக ளாக   இருந்து வருபவர் தான் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி.இவரது நடிப்பில்   ஏரா ளமான   திரை ப்பட ங்களை   வெளிவந்து   ம க்களை   கவ ர்ந்து   உள்ளது. இதனை தொடர்ந்து இவரது   திரைப்ப டத்தில்

 

ஒரு சிறிய   கதாபாத் திரத்தில்   ஆவது நடித்து விட வேண்டும் என்று   ஆசை ப்படாத   சினிமா   பிரப லங்களை   இல்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டும். இதனை தொடர்ந்து தற்பொழுது இயக்குனர் நெல்சன்   திலீ ப்குமார்

 

இயக்க த்தில்   நடிகர் ரஜினி நடிப்பில் உருவாகி வரும் திரைப்படம் தான்   ஜெ யில ர். மேலும், இந்த    திரைப்ப டத்தில்   பல   மு க்கிய   பிரப லங்கள்   நடித்து   வருகின் றார்கள். இதனை தொடர்ந்து 80 மட்டும் 90   காலகட் டத்தில்

 

பிரபல நடிகையாக வலம் வந்து   கொ ண்டிரு ந்தவர்   தான் நடிகை ஸ்ரீதேவி என்பவர். இவர்   நடி ப்புக்கும்   அழ குக்கும்   மய ங்காத   ஆட்களே இல்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டும். அந்த சமயத்தில்   ரஜினிகா ந்த்   உடன்

 

நடிகர் ஸ்ரீதேவி நடித்த   வந்து ள்ளார். அப்பொழுது ஸ்ரீதேவியை நடிகர் ரஜினிகாந்த்   கா த லி த் து   வந்து ள்ளார். கா த ல்   தலை க்கேறி ய   பிறகு ரஜினிகாந்த் ஸ்ரீதேவியின் அம்மாவிடம் சென்று   பெ ண்   கேட்க அவரது   வீட் டிற்கு   சென்று விட்டார்.

 

அதற்கு நடிகை ஸ்ரீதேவி நம்ம என்னுடைய   மக ள்   இப்பொ ழுதுதான்   சி னிமாவில்   நடிக்க   ஆர ம்பித்து ள்ளார். அதற்குள்   க ல்யா ணமா   என்று பல   வார் த்தைக ளை   சொல்லி நடிகையின் அம்மா ரஜினியை   அவ மானப்ப டுத்தி   அனுப் பிய தாக   சி னிமா   வட்டார த்தில்    கூற ப்படுகி ன்றது…

 

Comments are closed.