என்னது, இந்த பிரபலம் நடிகர் வினீத்தின் மக ளா.? முத ன்முறை யாக மக ளின் புகைப்ப டத்தை வெளி யிட்ட நடிகர்..!!

சி னிமாவில்   ஆரம்ப த்தில்   ச ரியான   பட   வாய் ப்புகள்   எதுவும்   கிடை க்காமல்   சி னிமா   விட்டு விலகி இவர்கள்   ஏரா ளமாக   இருக்கின் றார்கள். அப்படி ஒரு வகையில் நடிகர் வினித் எல்லோரும் ஒருவரை ஒரு   த மிழி ல்   ஆவாரம் பூ என்ற

 

ஒரு   திரைப்ப டத்தின்   மூ லமாக   சினிமா விற்குள்   அறிமு கமானார். அந்த    திரைப்ப டத்தை   தொடர்ந்து புதிய முகம், ஜாதிமல்லி, கா தலர்   தினம், மே மாதம் உள்ளிட்ட பல   திரைப்பட ங்களில்   நடித்து   வந்து ள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது.

 

இவர்   த மிழ்    மொழி   மட்டுமல் லாமல்   ம லையாள   சி னிமாவி லும்   தனது    சிற ப்பான   நடிப்பை   வெளி க்காட்டி   நடித்து   வந்து ள்ளார். இதன் பிறகு இவர் 2004 ஆம் ஆண்டு பிரசில்லா மேனன் என்பவரை   தி ரும ணம்   செய்து   கொண் டுள்ளார்.

 

இவர்க ளுக்கு   தற்பொழுது ஒரு   அ ழகான   பெ ண்   குழ ந்தை   இருக்கி ன்றது. இவர் சமீபத்தில் நல்ல ஒரு கதையை   தேர் ந்தெடு த்து   நடத்து   வருகி ன்றார். இதனைத் தொடர்ந்து இவர் சமூக   கால த்தில்   தனது   ம னை வி   மற்றும்   மக ளுடன்   எடு த்துக்   கொ ண்ட   புகைப்ப டத்தை   வெளி யிட்டு ள்ளார்.

 

அந்த புகைப்படத்தை பார்த்த பாடல் ரசிகர்கள்   உங்க ளுக்கு   இவ்வ ளவு   பெரிய   மக ள்   இருக்கி ன்றாரா   என்று பலரும்   கே ள்விக ள்   எழுப்பி   வருகின் றார்கள். அந்த   புகைப்ப டத்தை   தற்போது நீங்களும்   பாரு ங்கள்…

 

Comments are closed.