4 தலைமு றையை தாண்டி தொடரும் வாரிசு நடிகை..!! ஐந்தாவது வரிசை அறிமு கப்படு த்திய நடிகை..!!

7,813

சி னிமாவை    பொறு த்தவரை   ஆரம்ப காலகட்ட முதல் தற்போது வரை   ஏரா ளமான   வாரிசு நடிகர் மட்டும் நடிகைகளை   சி னிமாவில்   அறிமுக ப்படுத்தி   வருகின் றார்கள். அவர்கள் அனைவருமே தனக்கென்று ஒரு   அங்கீ காரம்   படுத்தி விட   மு டியாமல்   போ ராடி   வருகின் றார்கள். ஆனால், ஒரு சில   பிரப லங்கள்   போல் வந்த

 

ஆரம்ப   காலக ட்டத்திலே யே   நல்ல ஒரு   வரவே ற்பு   பெற்று   தன க்கென்று   ஒரு    அங்கீகா ரத்தை   ஏற்படுத்தி   விடுகின் றார்கள். அந்த வகையில்   கிட்ட த்தட்ட   நான்கு   தலைமு றைகளை   தா ண்டியும்   ஒரு   குடும்ப த்தில்   வா ரிசுகள்   தொடர்ந்து ஐந்தாவது

 

தலைமு றையாக   நடி கையாக   வர   உள்ளா ர்கள். இந்த விஷயம் தற்பொழுது மிகப்பெரிய ஒரு   ஆ ச்சரிய த்தை   ஏற்படு த்தியும்   பாரா ட்டி   வருகின் றார்கள். அந்த வகையில் அந்த   குடும்ப த்தில்   முதல் திரை நடிகராக வலம் வந்தவர் தான் ஜானகி என்ற நடிகை.

 

அவர்க ளைத்   தொடர்ந்து அவருடைய மகள் குமாரி ருக்மணி என்பவர்   குழ ந்தை   நட்சத் திரமாக   சி னிமாவுக்குள்   அறிமு கமாகி   உள்ளார். ஒரு   காலகட் டத்தில்   நடிகையாக நடித்து வந்து அதன் பிறகு எம்.ஜி.ஆருக்கு அம்மாவாக என்ற ஒரு   கதாபாத் திரத்தில்   நடித்தார்.

 

இவர்களைத் தொடர்ந்து நடிகை லட்சுமி என்பவர்   சி னிமாக்க ளடியாக   வந்தார் .அவர் அவரது பாட்டி அம்மாவை போல இல்லாமல்   சி னிமாவில்   பெரிய ஒரு   அ ங்கீகார த்தை   ஏற்ப டுத்திக்   கொண்டார். அந்த வகையில் எம்.ஜி.ஆர், சிவாஜி போன்ற

 

முன்னணி   நடிகர்க ளுக்கு   ஜோ டியாக   தனது   சிற ப்பான   நடிப்பை   வெளி க்காட் டி   உள்ளார். நடிகை லட்சுமியை தொடர்ந்து அவரது மகள் ஐஸ்வர்யா லட்சுமி நான்காவது   தலைமு றையாக   சி னிமாவுக்கு   ஒளி ந்துள் ளார். இவர் ஆரம்ப   காலகட் டத்தில்   கதாநா யகி   நடித்து வந்து

 

அதன் பிறகு சரியான   வா ய்ப் பு   கிடை க்காமல்   கிடைக்கும்   வாய் ப்பு   பய ன்படு த்திக்   கொண்டு இருந்து   வருகி ன்றார். இவர்களை தொடர்ந்து இவரது   மக ள்   அனைனா என்றால் பொழுது மகள் ஐந்தாவது   தலைமு றையாக    சி னிமாவு க்குள்   அ றிமு கமாகி    உள்ளார் என்று   தகவ ல்கள்    வெளியாகி உள்ளது…

 

Comments are closed.