டே நீ பொ ண்ணுங் களோட ரொம்ப பண்ற..!! புகழை மிர ட்டிய முன்னணி நடிகை..!! என்ன செய் வதென்று தெரி யாமல் தி ணறிய புகழ்..!!

201

விஜய்   தொலைக்கா ட்சியில்   ஏரா ளமான   நிகழ் ச்சிகளை   வெ ளியிட்டு   அதன்   மூ லம்   ம க்களே   அதிக மாக   கவ ர்ந்து   வருகின் றார்கள்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. அந்த வகையில் விதை   தொலை க்காட் சியில்   பிக் பாஸ், சீரியல், குக் வித்   கோ மாளி,

 

ஊ   சொ ல்றியா   ஊ ஊ   சொ ல்றியா, சூப்பர் சிங்கர் என   ஏரா ளமான   ரி யாக் ட்   சோ க்களை   வெளி யிட்டு   ம க்களை   கவர் ந்து   வருகின் றார்கள். அந்த வகையில் பிரபல   ஷோ வாக   மக்க ளை   கவர் ந்து   வருவது தான்

 

குக் வித் கோமாளி இந்த நிகழ் ச்சி   தற்பொழுது   நா லாவது   சீசன்   ஓடி க்கொ ண்டிருக் கின்றது. இதில்   ஏரா ளமான   புதுமுக   பிரப லங்க ளும்   கோ மாளிக ளும்   அறிமு கமாகி   உள் ளார்கள்  என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது.

 

இதனைத் தொடர்ந்து இந்த வாரம்   ஹ ன்சிகா   மோ த்வானி   சிறப்பு   விருந்தி னராக   கலந்து   கொண்டு ள்ளார். அந்த வீடியோ தற்பொழுது வெளியாகி உள்ளது. இதனை தொடர்ந்து அந்த வீடியோவில் புகழை பார்த்து டேய் நீ   பொ ண்ணு ங்களோ டு

 

ரொம்ப   வி ளையா டுற   உனக்கு   க ல்யா ணம்   ஆயி ருச்சு   என்று   மி ரட்டு ம்   தோ ரணியி ல்   அவர்   பேசியு ள்ளார். அதனை கேட்டவுடன் சற்று   அதிர் ச்சியா கி   உள்ளார். இந்த தகவல் தற்போது   இணைய த்தில்  வைர லானது…

 

Comments are closed.