மூக்கு த்தி அம்மன் படத்தில் முதலில் நடிக்க வே ண்டியது நான் தான்..!! வாய் ப்பைத் தட்டி தூ க்கிய நயன்தாரா..!! வெளிப்ப டையாக சொன்ன ஆர்.ஜே.பாலாஜி..!!

20,022

த மிழ்   சினிமாவில் தற்போது   தவிர் க்க   முடியாத ஒரு   பிரப லமாக   வலம் வரத்   தொட ங்கியவர்   தான் ஆர்.ஜே.பாலாஜி. இவர் காமெடினாக தன்னை   அறிமு கப்படு த்திக்   கொண்டு அதன் பிறகு   படிப்ப டியாக   தன்னுடைய   தி றமையி ன்   மூ ல ம்   கதாநா யக னாகவும்   இயக்கு னராகவும்   தற்போது   வெ ற்றி   கண்டு   வருகி ன்றார்.

 

அந்த வகையில் அனைவரது   இயக்க த்தில்   அவரை இயக்கி நடித்த   திரை ப்படங்க ள்தான்   மூக்கு த்தி   அம்மன்   மற்றும் வீட்டில்   வி சேஷம். இந்தத் திரைப்படம் இரண்டுமே பெரிய அளவு   வரவே ற்பு   பெற்று வந்தது.  இவரது   திரை   பய ணத்தில்

 

இந்த    திரைப்ப டங்கள்   ஒரு நல்ல   தி ருப்புமு றை   படமாக   அமை ந்தது. மேலும்,   மூ க்கு த்தி   அம்மன்    திரைப்ப டத்தில்   நயன்தாரா, ஊர்வசி, இந்துஜா ரவிச்சந்திரன், மனோபாலா, யோகி பாபு போன்ற பல   பிரப லங்கள்   நடி த்திருப்பா ர்கள்.

 

சமீப த்தில்   கலந்து கொண்ட ஒரு   பே ட்டியில்  ஆர்.ஜே.பாலாஜி   வெளிப்ப டையாக   சில   தகவ ல்களை   கூறி க்கொள்ளார். அது   எ ன்னவெ ன்றால்   மூ க்குத் தி   அம்மன்    திரைப்ப டத்தில்   முதலில் நடிக்க வேண்டியது நயன்தாரா கிடையாது. அவருக்கு முன்பாகவே நடிகை அனுஷ்காவைத் தான்   கேட்டு ள்ளார்.

 

அவருக்கு அந்த கதை   பி டித் து   ஓகே சொல்லி   இரு ந்தார். அதன் பிறகு எட்டு மாதம்   அ வகாச ம்   வேண்டும் என்று   கேட்டு ள்ளார். அதுவரை என்னால்   கா த்திரு க்க   முடியாது என்று கூறி அதன் பிறகு தான் நடிகை நயன்தாராவிடம் இந்த கதையை   சொ ல்லி   பட த்தை   ப ற்றி   கண்டுள் ளார்கள்…

 

Comments are closed.