என்னது, இந்த நடிகர் பாவனாவின் க ணவரா.? முதன்மு றையாக கண வரின் புகைப்படத்தை வெளி யிட்டு ரசிகர்க ளுக்கு அதி ர்ச்சி கொடுத்த தொகு ப்பாளனி..!!

2,642

ஆரம்ப   காலக ட்டம்   முதல் தற்பொழுது வரை   சி னிமாவைப்   போல டிவி   நிக ழ்ச்சிக ளும்   அதிகமாக   ம க்கள்   விரும்பி பார்த்து   வருகின் றார்கள். அவர்களை   கவ ர்வத ற்காக   புது புது சீரியல் மட்டும்   நிகழ் ச்சியில்   மூ லம்   வெளி யிட்ட   அவர்களை   கவர் ந்து   வருகின் றார்கள். அந்த வகையில் தற்போது அந்த   நிகழ் ச்சியில்

 

தொ குத் து   வழங்கும்   தொகுப் பாளர்க ளுக்கு   என்று கூட ரசிகர்   ம த்தியில்   பெரிய அளவு வரவேற்பு இருந்து   வருகி ன்றது. அந்த வகையில் விஜய்   தொலைக்கா ட்சியில்   தொகு ப்பா ளர்   என்று   சொ ன்னவுட ன்   பல ருக்கும்   ஞாபகம்   வருப வர்கள்

 

டிடி, மாகாபா, பிரியங்கா, கோபிநாத், ராக்ஷன் இவர்கள்தான். இவர்களைப் போன்று அந்த சேனலில்   பிரப லமாக   இரு ந்தவர்   தான் பாவனா. இவர் ஆரம்ப   காலக ட்டத்தில்   சிவகார்த்திகேயன் இணைந்து பல   நிகழ்ச் சிகளை   தொ குத் து   வழங்கி   வந்து ள்ளார்.

 

இவருக்கு ஒரு முறை   கிரி க்கெட்   நிகழ் ச்சியை   தொ குத் து   வாய் ப்பு   கிடை த்தது. அதன் பிறகு இவர் வரவே   இ ல்லை. அதன் பிறகு   திரை ப்படம்   இ சை   வெளி யீட்டு   விழா மற்றும்   கிரி க்கெட்   நிகழ் ச்சிக ளை   தொ குத் து   வழ ங்கும்   வழி மட்டும் செய்து   வருகி ன்றார்.

 

எப்படி இருக்கும் நிலையில் கடந்த, சில   ஆண்டுக ளுக்கு   முன்பாக இவர்   தி ரும ணம்   செய்து   கொண்டு ள்ளார். எப்படி இருக்கும் நிலையில்   முத ன்முறை யாக   தனது   கணவருடன்    நடித் துக்   கொண்ட   புகைப்ப டத்தை   சமீப த்தில்   இணைய த்தில்   வெளி யிட்டுள் ளார்…

 

Comments are closed.