நீண்ட நாள் கன வை நினைவா க்கிய பிக் பாஸ் விக்ரமன்..!! வெளிவந்த வைர ல் வீடியோ உள்ளே..

1,111

விஜய்   தொலைக்கா ட்சியில்   பல   ஆண்டுக ளாக   ஒளி பரப்பு   செய்ய ப்பட்டு   வரும்   நிக ழ்ச்சி   தான் பிக் பாஸ். இந்த   நிகழ் ச்சி   தற்போது ஆறாவது சீசன்   மு டிந்துள் ளது. இந்த   சீச னில்   முதலி டத்தை   அ சிமும்   இர ண்டாம்   இடத் தையும்   விக்ரமன்  ஒன்னும்   பெற்றுள் ளார்கள்.

 

மேலும், விக்ரமன் டைட்டில்   வி ன்ன ர்    ஆகவி ல்லை   என்று ரசிகர்கள்    ஏமா ற்ற த்தில்   இருந்து   உள்ளா ர்கள். இருந்தாலும்   வி க்ரம னை   தான் ரசிகர்கள்   அதிக மாக   கொ ண்டா டி   வந்துள் ளார்கள்.

 

இதைத் தொடர்ந்து விக்ரமன்   அற ம்   வெல் லும்   என்ற  ஒரு புதிய   பவு ண்டேஷ ன்   நிறுவ னத்தை   ஆரம்பி க்க   உள்ளார். இது குறித்த தவளை தான்   வெளி யிட்டுள் ளார். அத ன்படி   இந்த   அறக்க ட்டளை   ஆரம்பி க்க   வேண்டும் என்பதே

 

என்னுடைய நீண்ட நாள் கனவு. அதனை தற்பொழுது   செய ல்பாட் டுக்கு   வர உள்ளது. மேலும், இதற்கான லோகோ   ம க்களிட மிருந் து   தான் நான் அதை பெற வேண்டும் என்று   ஆசை ப்படுகி ன்றேன்   என்று

 

ஒரு வீடியோ ஒன்றை   மக்க ளுக்கு   சம ர்ப்பி க்கும்   வகையில் அதை   வெ ளியிட்டு ள்ளார். அந்த வீடியோவை பார்த்த பலரும் இவருக்கு   வா ழ்த் து   தெரிவி த்து   வருகி ன்றா ர்கள். பலரும் பல விதமான   லோ கங்க ளை   சொ ல்லி க்   கொ ண்டிருக் கின் றார்கள்…

 

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Vikraman R (@vikraman_r_official)

Comments are closed.