ஆமாம், 9 ஆண்டுகள் நான் இவருடன் தொட ர்பில் தான் இருக் கிறேன்.? வெளிப்ப டையாக பேசி சர் ச்சை யில் சிக் கிய நடிகை..!!

த மிழ்   சினிமா உலகில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வர   தொடங் கியவர்   தான் நடிகை டாப்ஸி என்பவர். இவர் நடித்த பல   திரைப்ப டங்கள்   மூ லம்   தனக்கென ஒரு   ரசிக ர்கள்   பட்டா ளத்தை   ஏற்ப டுத்திக்   கொண் டுள்ளார். இவர் தற்பொழுது இந்தி   சி னிமாவில்   நடி த்துக்   கொண் டிருக்கி ன்றார்   சமூக   வலைத ளபக்க த்தில்   எப்பொழுதும்   ஆக் டிவாக    இருக்கும் நடிகை டாப்சி.

 

தன் னுடைய   புகை ப்படம்   மற்றும்   வீடியோ க்களை   பகிர் ந்து   வருகி ன்றார். இவர்   த மிழ், தெலுங்கு, ஹி ந்தி   போன் ற   மொ ழிகளில்   நடித்த   வருகி ன்றார். இவருக்கு தற்பொழுது 35 வயது   ஆகி ன்றது. எப்படி இருக்கும் நிலையில் டென்மார்க் நாட்டை சேர்ந்த   பே ட்மிட்டன்   வீர ரான   ம த்தியா ஸ்   என்பவரை

 

கிட்ட த்தட்ட   ஒன்பது   ஆண்டுக ளுக்கு   மேலாக   டே ட்டி ங்   செய்து   வருகி ன்றார். அதனைத் தொடர்ந்து சமீபத்தில் கலந்து கொண்ட ஒரு பேட்டையில் அவர்   தி ரும ணம்   குறித்த   கே ள்விக ள்   பலரும் கேட்டு   வந்துள் ளார்கள்.

 

அதற்கு என்   வ யது   இருப்பா ர்கள்   தி ருமண மாகி   குழ ந்தை யுடன்   இருந்து   வருகின் றார்கள். நான் இன்னும்    கா தலி த்து   வருகி ன்றேன்   நாங்கள் ஒன்பது வருடமாக   கா தலி த்து   வருகி ன்றோம். நாங்கள் இருவரும்   அவர்க ளது    து றையில்   மிகவும்   பி ஸியா க   இருந்து    வருகி ன்றோம்.

 

இருப்பி னும்   என்னால் அவருடன்   நே ரத் தை   செலவிட   முடி கிறது   என்று அவர் அதில் பதில்   அளித்து ள்ளார். கூடிய விரைவில்   தி ரும ணம்   செய்ய   அதிக மான   வாய் ப்பு   இரு ப்பதாக   தற்பொழுது   தகவ ல்கள்   வெளி யாகி   உள்ளது…

 

Comments are closed.