இரவு நேரத்தில் இந்த மாதிரி பழக்க த்தை விட முடியவி ல்லை.? வெளிப்ப டையாக பேசிய நடிகையின் சுவாரசி யமான தகவல்..!!

1,292

த மிழ்   சினிமாவில்   எத்த னையோ   நடிகைகள் இருந்து   கொண்டிரு க்கின்றா ர்கள். அவர்கள் தங்களுடைய முதல்   திரைப்ப டத்திலேயே   ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரிய அளவு   வரவேற்பு பெற்று   விடுகின் றார்கள். அதன் பிறகு   அடுத் தடுத்து   திரைப்ப டங்களில்   நடிக்க   ஒப்ப ந்தம்   ஆவா ர்கள். அந்த வகையில்   த மிழ்   சி னிமா   உலகில்   கா த லி ல்   விழு ந்தேன்   என்ற   திரைப்ப டத்தின்

 

மூல மாக   கதாநாயக   அறிமுக மானவர்   தான் நடிகை சுனைனா என்பவர். இவர்   தெலு ங்கு   திரைப்பட ங்களில்   அறிமுகமாகி   குடு ம்ப   பா ங்கான   நடிகையாக   த மிழில்   நடித்து   வந்து ள்ளார். மேலும், இவரது நடிப்பில் பல   திரைப்ப டங்கள்   நல்ல   பெற்று   வந்து ள்ளது.

 

மேலும், இவர்   கிட்ட த்தட்ட   15   ஆண்டுக ளுக்கு   மே லாக   த மிழ்   சி னிமாவில்   நடித்து முன்னணி நடிகை என்ற   அ ந்தஸ் தை    பெற   மு டியாமல்   கிடை க்கும்   பட   வாய் ப்பு   மட்டும் சரியாக   பய ன்படு த்திக்   கொண்டு நடித்து   வருகி ன்றார். சமீப த்தில்   வெளிவந்த   ல த்தி   திரைப்ப டத்தில்

 

நடிகர் விஷாலுக்கு   ஜோ டியாக   நடித்தி ருப்பார். இதனை தொடர்ந்து   சமீப த்தில்   குடு த்த    ஒரு   பேட் டியில்   நான்   சிறுவ யதில்   இருந்தே   ச மைக் க   மிகவும்   பி டிக்கும். நான்   சினி மாவிற்கு   வரா மல்   இரு ந்தால்   கண்டி ப்பாக   ஒரு   செ ஃப்   ஆக   ஆகியி ருப்பேன்.

 

மேலும், பள்ளியில்   ப டிக்கும்   போது நடிகையாக வேண்டும் என்று   நினை த்து   நான் பல   கலைக ளில்   பணி யாற்றி னேன். மேலும், நான்   என்னு டைய   வாழ் க்கையில்   பல   த வறுக ள்   செய்கி ன்றேன். அதில் ஒன்றுதான் இரவு நேரத்தில்   மொ பைல்   மற்றும்   லேப்டா ப்பை   பயன்ப டுத்தி   கொண்டி ருப்பது.

 

இதை நான்   கொ ஞ்ச ம்   கொ ஞ்சமா க   கு றைக் க   வேண்டும் என்று   நினைக் கின்றேன். ஆனால், இந்த ஒரு   கெ ட் ட   ப ழக்கத் தை   மட்டும்   எ ன்னால்   விட   முடியவி ல்லை   என்று அவர் அந்த   பே ட்டியில்   கூறியு ள்ளார்…

 

Comments are closed.