சற் றுமுன் பிரபல சீரியல் நடிகை ம ரண ம்..!! சோக த்தில் தவிக்கும் குடும்ப த்தினர்..!! இர ங்கல் தெரிவி க்கும் பிரப லங்கள்..!!

168,522

கடந்த, சில   மாதங்க ளாக   அடு த்தடுத்து   ஏரா ளமான    பிரப லங்கள்   உ யி ரி ழ ந் து   வருகி ன்றார்கள். இப்படி இருக்கும் நிலையில் பிரபலம்   மலை யாள   நட்சத்திரம் ஒருவர்   ச ற்றுமு ன்    உ யி ரி ழ ந் து   உள்ளார். மலையாள   தொலைக்கா ட்சிகள்   பிரபல நடிகையாக வலம் வந்தவர் தான் சிபி சுரேஷ் என்பவர்.

 

இவர் பல   நிகழ் ச்சியிலும்   சுவாரசியமான முறையில்   தொ குத் து   வழங்கி   வந்துள் ளார். மேலும், இவரது   இ றப் பை   க ண்ட   ரசிகர்கள் பலரும்   ம னம்   உ டைந் து   போ ய்   உள் ளார்கள். இவருக்கு   க ல்லீர ல்   நோ ய்   கார ணமாக   சி கிச் சை   பெற்று   வந்து ள்ளார்.

 

இப்படி ஒரு நிலையில் இன்று   சி கிச் சை   பலனி ன்றி   இவர்   உயி ரிழ ந்துள் ளார். இவருடைய   ம றைவி ற்கு   பல   சின்ன த்திரை   நட்சத்தி ரங்கள்   இர ங்கல்   தெ ரிவித் து   வருகின் றார்கள்   மற்றும்   சி னிமா   பிரப லங்க ளும்   ரசிக ர்களும்   இ ரங்க ல்   தெ ரிவித் து   வருகி றார்கள்…

 

Comments are closed.