7சி சீரியலில் நடித்த இந்த பெ ண் யார் தெரியுமா.? இன்று விஜய் டிவியின் முன்னணி பிரபல நடிகை..!! புகைப்ப டத்தை பார்த்த விய ந்து போன ரசிகர்கள்..!!

விஜய்   தொலைக்கா ட்சியை   இன்று பலரும் விரும்பி பார்த்து   வருகின் றார்கள். அந்த வகையில் எதில் ஒளிபரப்பு   செய்ய ப்பட்ட   ஆ யுத   எழுத்து என்ற   சீரிய ல்களில்   கதாநாயக நடித்து வந்தவர் தான் ஸ்ரீத்து கிருஷ்ணன். இந்த சீரியல்   ம க்கள்   மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு பெற்று ஓடி   வருகி ன்றது.

 

இவர் 1999 ஆம் ஆண்டு கேரளா மாநிலத்தில் உள்ள   கொ ச்சினில்   பிறந்து உள்ளார். மேலும், சிறு   வய தில்   இருந்தே நடித்து   வருகி ன்றார். அந்த வகையில் விஜய்   தொலைக்கா ட்சியில்   ஒளிப ரப்பு   செய்ய ப்பட்ட

 

ஏழாம் வகுப்பு சி பிரிவு என்ற தொடரில் இவர் நடித்து   வந்து ள்ளார். அதன் பிறகு கடின   தொலைக்கா ட்சியில்   ஒளிப ரப்பான   ஓ டி   விளை யாடு   பாப்பா மற்றும் ஜீ   த மிழ்   தொலைக்கா ட்சியில்   ஒளிப ரப்பு   செய்ய ப்பட்ட

 

டான்ஸ்   கி ல்லாடி   போன்ற நடன   நிகழ் ச்சிகள்   கலந்து   கொ ண்டுள் ளார். இப்படி ஒரு நிலையில்   தி டீரெ ன்று   அவர் அந்த   சீ ரியலில்   இருந்து   வி லகி   விட்டார். இப்பொழுது விஜய்   தொலைக்கா ட்சியில்   ஒளிப ரப்பு   செய்ய ப்பட்டு   வந்த

 

மு ரட்டு   சி ங்கிள்   என்ற   நிகழ் ச்சியில்   நடுவ ராக   பங்கே ற்று   உள்ளார். இப்படி ஒரு நிலையில் ஏழாம் வகுப்பு சி பிரிவு என்ற   சீ ரியலில்   புகை ப்படம்   வெளி யாகிய   அதில் நடித்த நடிகை நான் தான் என்று அவர்   ரசிகர்க ளுக்கு   அதிர் ச்சி   கொடுத்து ள்ளார்…

 

Comments are closed.