தி டீரெ ன்று மருத்துவம னையில் அனுமதி க்கப்பட்ட நடிகர் பிரபு..!! என்னது, இவருக்கு இப்படி ஒரு பிர ச்சனை யா.? சோக த்தில் ரசிக ர்கள்..

6,529

த மிழ்   சினிமா உலகில்   தவிர் க்க    முடியாத ஒரு நடிகராக இருந்து வந்தவர் தான் சிவாஜி கணேசன். அவருடைய   மக ன்தான்   நடிகர் பிரபு. இவர் 90   காலகட் டத்தில்   த மிழ்   சி னிமாவில்   பிரபல நடிகராக   திகழ் ந்து   வந்துள்ளார்.

 

இவர்   த மிழ்   மட்டுமல் லாமல்   தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் போன்ற   மொழிக ளில்   நடித்து   வருகி ன்றார். இப்படி நிலையில் 1982 ஆம் ஆண்டு சங்கிலி என்ற   திரைப்ப டத்தில்   ஒரு   மு க்கிய   கதாபாத் திரத்தில்   நடித்து   த மிழ்   சி னிமாவில்   அறிமு கமானார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது.

 

அந்த   திரைப்ப டத்திற்கு   பிறகு உங்க வீட்டு பி ள்ளை, சின்ன த்தம்பி, அ க்னி நட்சத்திரம், தர்ம த்தின்   தலைவன், வெற்றி விழா போன்ற   ஏரா ளமான   திரைப்ப டங்களில்   நடித்தி ருப்பார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. இவரது நடிப்பால் தனக்கென ஒரு   ரசிக ர்கள்   பட்டா ளத்தை   ஏற்ப டுத்திக்   கொண்டி ருந்தார்.

 

இதனை தொடர்ந்து வாரிசு   திரைப்ப டத்தில்   கூட இவ்வளவு   மு க்கியமா ன   கதாபாத் திரத்தில்   நடித்து ள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து நடிகர் பிரபாகருக்கு தற்பொழுது   தி டீரெ ன்று   வயி ற்றுவ லி   ஏற்பட்டு உள்ளது. அதனால்,   அ வச ர   அ வசர மாக   மரு த்துவம னையில்   அனுமதி க்கப்பட் டுள்ளார்.

 

மேலும்,   சி றுநீரக த்தில்   க ல்ல டைப்பு   இருப்பதே   தெரிவி த்துள் ளார்கள். உட னடியா க   அறு வை    சிகிச் சை   செய்ய வேண்டும் என்று   கூறி யுள்ளா ர்கள். தற்பொழுது   நல மாக   இருப்ப தாகவும்   இன்னும் ஒரு சில   நாட்க ளுக்குள்   வீடு   தி ரும்பி   வி டுவார்   என்று   தெ ரிய   வந்து ள்ளது…

 

Comments are closed.