க ல்யாணம் ஆன பிறகும் விடாமல் துர த்திய நடிகர்..!! தேவயானி அம்மாவிடமே நடிகர் செய்த காரி யம்.?

நடிகை தேவயானி தனது   தனித்து வமான   நடிப்பி னாலும்   கு டும்ப   பா ங்கான   கதாபா த்திர த்தில்   நடித்து   ம க்கள்   மத்தியில்   தனக்கெ ன்று   ரசிகர்கள்   பட்டா ளத்தை    ஏற்ப டுத்தியு ள்ளார். இவர் ரஜினி, கமல், விஜய், அஜித் என பல முன்னணி   நடிக ர்களுடன்   சேர் ந்து   நடித்து ள்ளார்   என்பது   குறிப்பி டத்தக்கது. ஒரு   காலக ட்டத்தில்

 

நடிகை தேவயானி   தி ரும ணம்   செய்து கொண்டு பெரிதாக எந்த ஒரு   வா ய்ப்புக ளும்   கிடை க்காமல்   தவி த்து   வந்து ள்ளார். அதன் பிறகு தான்   சி னிமாவில்   வாய் ப்பு   கு றைந்த   உடன் சின்னத்திரை பக்கம் சென்று   சீரி யலில்   நடித்து   வருகி ன்றார்.

 

அந்த வகையில் தற்பொழுது ஜீ தமிழில் ஒளிபரப்பு   செய்ய ப்பட்டு   வரும் புது புது   அர்த் தங்கள்   என்ற சீரியலில் தற்பொழுது நடித்த   வருகி ன்றார். மேலும், நடிகை தேவயானி   தி ரும ணம்   செய்ய   ஆசை ப்பட்ட   நடிகர் செய்த ஒரு   கா ரியம்

 

தற்பொழுது வெளியாகி உள்ளது. அது வேறு யாரும் கிடையாது நடிகர் சரத்குமார் தான். இவள் இருவரும்   சேர் ந்து   கூ ட்டாளி   என்ற   திரைப்ப டத்தில்   நடி த்துள்ளா ர்கள். அந்த   திரைப்ப டத்தில்   நடிப் பதற்கு   முன்பாகவே இருவரும்   கா தலி ப்ப தாக

 

பல தகவல்கள் வெளியானது. அதன்   அடிப்ப டையில்   தேவயானி   தி ரும ணம்   செய்து   கொ ள்வத ற்காக   நடிகர் சரத்குமார்   தேவ யானியின்   வீட் டிற்கு   சென்று அவருடைய அம்மாவிடம்   பெ ண்   கேட்டு ள்ளார். அதற்கு தேவையான என் அம்மா உங்களுக்கு ஏற்கனவே   தி ரும ணம்   ஆகிவி ட்டது.

 

அதனால   உங்க ளுக்கு   என்னுடைய   பெ ண் ணை   க ல்யா ணம்   செய்து கொடுக்க   முடி யாது   என்று சரத்குமார்   அ வமா னப்ப டுத்து ம்   வகையில் அவர்   கூறியு ள்ளார். அவருடைய அம்மா சொன்னதை கேட்டு சரத்குமார் எந்த ஒரு பதிலும்   சொல் லாமல்   தி ரும்பி   சென்று   வி ட்டதாக   கூறப்ப டுகின்றது…

 

Comments are closed.