அடடே, ஸ்ரீகாந்தின் மக ளும் சி னிமாவுக்கு வந்துவி ட்டாரா.? மக ளின் புகைப்படத்தை வெளியிட்ட ஸ்ரீகாந்த்..!!

7,854

சி னிமாவை   பொறுத்தவரை   ம க்கள்   மத்தியில் எந்த அளவிற்கு வரவேற்பு கிடைத்து அடுத்த   திரைப்பட ங்களில்   நடித்த   வருகின் றா ர்களோ. அதில் அனைவருமே நீண்ட நாட்கள் சினிமாவில் நடிக்க   முடிவதி ல்லை   ஒரு சிலர்   பெ ரிதாக   வாய் ப்பு   கிடை க்க   கூட அதன்பிறகு சரியான பட   வாய் ப்பு   கிடை க்காமல்

 

சினிமா விட்டு   வி லகி   இருக்கின் றார்கள். அந்த வகையில் 2002 ஆம் ஆண்டு ரோஜா கூட்டம் என்ற ஒரு   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   சின் னாவுக்குள்   அறிமுக மானவர்தா ன்   நடிகர் ஸ்ரீகாந்த். இவர் அந்த    திரை ப்பட த்திற்கு   பிறகு ஏப்ரல் மாதத்தில், பார்த்திபன் கனவு, வ ர்ணஜாலம்

 

கனா கண்டேன் உள்ளிட்ட   ஏரா ளமான   திரைப்ப டங்கள்   நடித்த   வந்து ள்ளார். இவர் சமீபத்தில் காபி வித்   கா த ல்   என்ற ஒரு   திரைப்பட த்தில்   நடித்து ள்ளார். மேலும், இவருக்கு பெரிதான எந்த ஒரு   சி னிமா   வாய் ப்பு   வரா மல்   இருந்து   வருகி ன்றார்.

 

இப்படி ஒரு நிலையில் இவர் 2008 ஆம் ஆண்டு வந்தனா என்பவரை    கா த லி த் து    தி ரும ணம்   செய்து   கொண்டு ள்ளார். அதன் பிறகு இவருக்கு அகில் மற்றும் அகானா என்ற இரண்டு   கு ழந்தைக ளை   இரு க்கின் றார்கள். இப்படி ஒரு நிலையில் ஸ்ரீகாந்த் தனது   ம னை வி   மற்றும்

 

குழ ந்தைக ளுடன்   எடுத்துக் கொண்ட   சமீ பகால   புகைப்ப டத்தை   வெளி யிட்டு ள்ளார். அதில் அவரது   மக ளை   பார்த்த பல   ரசிக ர்களும்   உ ங்கள்   மக ள்   நன்றாக   வழ் ந்துவி ட்டா ர்   என்று பலரும் தனது   கரு த்துக்க ளை   வெளி யிட்டு   வருகி ன்றார்கள். அந்த   புகைப்ப டத்தை   தற்பொழுது   நீங்க ளும்   பாரு ங்கள்…

 

Comments are closed.