திடீரெ ன்று நயன்தாரா எடுத்த முடிவு..!! இரண்டாவது தி ருமணத்தி ற்கு தயா ராகி விட்டார்.? அதிர் ச்சியி ல் உள்ள ரசிக ர்கள்..!!

30,699

தெ ன்னிந்திய   சி னிமாவில்   லேடி சூப்பர் ஸ்டார் அகத்தில் இருந்து வருபவர் தான் நடிகை நயன்தாரா. இவர் இயக்குனர் விக்னேஷ் சிவனை நீண்ட   வருட ங்களாக   கா த லி த் து   அதன் பிறகு இரு   வீ ட்டார்   சம்பந்த த்துடனும்   தி ரும ணம்   செய்து கொண்டு   உள் ளார்கள். மேலும்,   திரும ணத்தி ற்கு   பிறகு   ஏரா ளமான   பி ரச்ச னைக ள்   வந்து   கொ ண்டே   இருக்கி ன்றது.

 

மேலும்,   திரும ணத்த ன்று   கூட   பவு ன்சர்கள்   சில   பிரப லங்க ளை   தொ ந்தர வு   செய்ததாக கூறப்பட்டது. அதன் பிறகு திருப்பதி   தேவ ஸ்தா னம்   கோவிலில்   செ ரு ப் பு   அணிந்து கொண்டு சென்ற   ச ர் ச் சை யி ல்   வசமாக   மா ட்டியிரு ந்த. அதன் பிறகு இவர்கள் வாடகை   தா ய்   மூ லம்   குழ ந்தை   பெ ற்றெடு த்தது

 

பெரிய   ச ர் ச் சை யா க   இருந்தது. இப்படி ஒரு நிலையில் இவர்களது   தி ரு ம ண   வாழ் க்கையில்   அடுத் தடுத்த   பி ர ச் ச னை க ள்   வந்து கொண்டு   இருக்கி ன்றது. அந்த வகையில் சினிமாவில் ஏராளமான   பி ர ச் ச னை   வருகின்றது. அதில் நயன்தாரா நடிப்பில் வெளிவந்த அனைத்து   திரைப்ப டங்களும்   தோ ல் வி யை   சந்தி த்தது.

 

சமீபத்தில் அதிசய வீட்டு இயக்கத்   திட் டமிட்டி ருந்த   வாய் ப்பும்   விக்னேஷ் சிவனுக்கு   கை நழு வி   போனது. இதன்   அடிப்ப டையில்   இவர்கள்   தி ரும ணம்   செய்து கொண்ட நேரம்   த வ றா ன   நேரம் என்று ஒரு   ஜோ சியக்கா ரர்   கூறியு ள்ளார்.

 

அதன்   கார ணமாக   இவர்கள் மீண்டும்   தி ரு ம ண ம்   செய்து   கொ ள் ள   திட்டமி ட்டுள் ளதாக   தற்போது தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. அதன் பிறகு   வா ழ்வில்   ச ந்தோச ம்   நிலை க்குமா   என்று ரசிகர்கள்   த ங்களு டைய   கரு த்துக்க ளை    வெளி யிட்டு   வருகின் றார்கள்…

 

Comments are closed.