ச ற்றுமுன் பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் ம ரண ம்..!! சோக த்தில் ஆழ் ந்த திரையுலகம்..!! க ண்ணீர் விட்டு கத றும் குடும்ப த்தினர்..

147,771

கடந்த சில மாதங்களாக   அடுத் தடுத்து   ஏரா ளமான   திரை   பிரப லங்கள்   உ யி ரி ழ ந் து   வருகின் றார்கள். எப்படி இருக்கும் நிலையில் பிரபல   ஹி ந்தி   நடிகரான ஜாவேத் கான் அம்ரோஹி.

 

பழ ம்பெரு ம்   நடிகர் ஜாவேத் கான் அம்ரோஹி 1980களில்   தூர் தர்ஷ னில்   பெரிய வரவேற்பு பெற்ற   நு க்கத்   என்ற   நகை ச்சுவை   தொட ரில்   நடித்த   ம க்கள்   ம த்தியில்   பிரபலம டைந்தார்.

 

அதன் பிறகு   ஹி ந்தியில்   வெற்றி பெற்ற அமீர்கானின் லகான்   ஷாரு க்கானின்   சக் தே   இந் தியா   ஆகிய   திரைப்ப டத்தில்   நடித்த   பிரபலம டை ந்தார். இவர்   ஹிந் தியில்   மட்டும் 150    திரை ப்படங்க ளுக்கு   மேல்   நடித்துள்ளார்.

 

இவரது நடிப்பில் 2020ஆம் ஆண்டு   வெ ளியான   சதக் 2 என்ற    திரை ப்பட த்தில்   நடி த்துள் ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. இப்படி இருக்கும் நிலையில் இவருக்கு   நீ ண்ட   கா லமாக   உ டல்   நல பாதி க்கப்ப ட்டு   வந்து ள்ளார்.

 

அந்த வகையில் ஒரு   வரு டமாக   சுவாச   கோ ளா று   நோ யா ல்   பாதி க்கப்ப ட்டு   வந்த இவர் நுரையீரல்   செ யலில்   இருந்து தனது 73 வது   வ யதில்   இவர்    உ யி ரி ழ ந் து ள் ளா ர். மேலும், இவரது   இற ப்பி ற்கு   பல்துறை   பிரப லங்கள்   இ ரங்க ல்   தெரிவி த்து   வருகின் றார்கள்…

 

Comments are closed.