23 வருட ங்களாக ரஜினியை ஒது க்கி வரும் முன்னணி நடிகை..!! என்னது, இதுவரை ரஜினியுடன் ஜோ டி சேர் ந்ததே கிடை யாதா.?

10,192

த மிழ்   சினிமாவில் இன்று வரை சூப்பர்   ஸ் டாராக   வலம் வந்து   கொ ண்டிரு ப்பவர்   தான் நடிகர் ரஜினிகாந்த். இவர் தற்பொழுது இயக்குனர் நெல்சன் திலீப் குமார்   இயக்க த்தில்   ஜெ யில ர்   என்ற ஒரு   திரைப்ப டத்தில்   நடித்துக்   கொ ண்டிருக்கி ன்றார்.

 

இப்படி இருக்கும் இடையில் இவருடைய   திரைப்ப டத்தில்   ஒரு   சி றிய   கதாபாத் திரத்தில்   நடித்து விட வேண்டும் என்று   இய ங்காத   ஆ ட்களே   கிடை யாது. இப்படி இருக்கும் நிலையில் ஒரு நடிகை இவருடன் நடிக்கும்   வாய் ப்பு   வந்தால் கூட

 

அதனை   ம றுத்துவி ட்டார். அந்த வகையில் கமல், விஜய், அஜித், தனுஷ், சிம்பு போன்ற   நடிகர்க ளுக்கு   ஜோடி   சேர்ந் து   பல   சூப்பர்   ஹி ட்    திரைப்ப டங்களை   கொடுத்து   வந்தவ ர்தான்   நடிகை சினேகா. இவர்   ஏரா ளமான   திரைப்ப டங்களில்   நடித்த

 

தனக்கெ ன்று   ஒரு ரசிகர்கள்   ப ட்டாள த்தை   ஏற்ப டுத்தி   உள் ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. இவர் நடிகர் பிரசன்னாவை   கா த லி த் து   தி ரும ணம்   செய்து   கொண்டு ள்ளார். இப்படி இருக்கும் நிலையில்   கி ட்டத்த ட்ட   23 ஆண்டுகள்

 

இவர்   சி னிமாவி ற்கு   வந்து   ஆகிவி ட்டது. இதுவரை ஒரு முறை கூட நடிகர்   ரஜி னியுடன்   சேர் ந்து   நடி த்தது   கிடை யாது.? சொ ல்லப்போ னால்   அவ ருடைய   திரைப்ப டத்தில்   சி றிய   கதாபாத் திரத்தில்   கூட நடிகை சினேகா   நடி த்தது   கிடையாது…

 

Comments are closed.