விஜய், அஜித்திற்கு இணை யாக போட்டி போடும் நடிகர்..!! தி டீரெ ன்று 50 கோடியாக சம்ப ளத்தை உயர் த்திய நடிகர்..!!

510

தற்பொழுது   சி னிமாவில்   படத்தின்   ப ட்ஜெட் டை   விட அதில் படத்தில் நடிக்கும் நடிகர்களின் சம்பளம் தான் அதிகமாக இருந்து   வருகி ன்றது. அந்த வகையில் முன்னணி   நடிக ர்களாக   இருக்கும் விஜய் அஜித் இவர்கள் ஒரு படத்திற்கு   கிட்ட த்தட்ட   100 கோடி வரை   சம்ப ளமாக   வாங்கி   வருகின் றார்கள். மேலும், அவர்கள் நடிக்கும்   படத் திற்கு   கூட இந்த அளவிற்கு வசூல்    வருகி ன்றதா.? என்பதை   சந்தே கமாக   இருந்து   வருகி ன்றது.

 

அந்த வகையில்   வி ல்ல ன்   ஒரு வருடத்தில் பொழுது தன்னுடைய   சம்ப ளத்தை   உ யர்த் தி   உள்ளார். அவர் ஆரம்பத்தில் ஜூனியர்   அசி ஸ்டன் டாக   தனது திரை   பய ணத் தை   தொடங்கி அதன் பிறகு பல   வரு டங்களு க்குப்   பிறகு ஹீரோவாக தனது   அடை யாளத் தை   காட்டியு ள்ளார். அவர்தான் நடிகர் விஜய் சேதுபதி இவரது நடிப்பில் பீட்சா,   சூ து   கவ்வும்

 

அடுத் தடுத்த   சூப்பர்   ஹி ட்   படங்களை கொடுத்து அதன்   மூ லம்   தனக்கெ ன்று   ஒரு   அங்கீகார த்தை   ரசிகர் மத்தியில்   ஏற்ப டுத்திக்   கொ ண்டார். இவர் ஹீரோவாக   குண ச்சித்தி ர   கதாபாத்திரம் காமெடி என கலைக்கு வந்த நிலையில் தற்போது   வி ல்ல னாகவு ம்   த மிழ்   சினிமா மட்டும் இல்லாமல் மற்ற   மொழிக ளிலும்   கலக்கி   வருகி ன்றார்.

 

இப்படி இருக்கும் நிலையில் தனது   சம்ப ளத்தை   இரண்டு   மட ங்காக   உயர் த்தி   உள்ளார். அந்த வகையில்   க ன்னடத் திலும்   நடிக்க உள்ளதாக புதிய தகவல்   வெ ளியாகி   உள்ளது. மேலும், இவர்   வி ல்ல னாக   நடித்த விக்ரம்   திரை ப்படம்   மாபெரும்   வெ ற்றி   பெற்ற நிலையில் பெரியளவு அது வசூல்   சாத னை   படை த்தது.

 

அந்த படத்தில் நடிகர் கமல்ஹாசனுக்கே   டப்   கொ டுக்கும்   வித த்தில் அவரது நடிப்பு   திற மையை   வெளி ப்படு த்தி   இருப்பார். இவர் கடந்தாண்டு    பாவ னத்தி ற்கு   12 படத்தை   கொடு த்து   வந்துள் ளார். தற்பொ ழுது   நா ன்கை ந்து   படம் மட்டுமே   கொ டுத் து   வருகி ன்றார். இப்படி வேளையில்

 

ஹீரோ க்களை   விட   வி ல்ல ன்   கதை   பாத்திர த்தில்   ம க்கள்   ம த்தியில்   அல்ல வரவேற்பு பற்றி ஒரு இரண்டு   வருகி ன்றார். அதன்   அடிப்ப டையில்   நடிகர் விஜய், அஜி த்துக்கு   இணை யாக   50 கோடி வரை   த ன்னுடைய   சம்ப ளத்தை   கேட்டு ள்ளார். இந்த   சம்ப வம்   சி னிமா    வட்ட த்தில்   பெரும் அளவு   ப ரபர ப்பாக   பேச ப்பட்டு   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.