வி ஷம் கொடுக்க முயற்சி செய்தார்.? இப்ப டியும் என்னை கொ ள் ள திட்டமி ட்டார்..!! திடு க்கிடும் தகவலை வெளியிட்ட நடிகை..!!

1,644

நடிகர் விஷால்   த மிழ்   சி னிமாவில்   தவி ர்க்க   முடியாத ஒரு நடிகர். இவருடைய நடிப்பில் சில வருடத்திற்கு முன்பாக வெளிவந்த திரைப்படம் தான்   தீ ராத   விளையா ட்டுப்   பிள்ளை. இந்த   திரைப்ப டத்தில்   மூன்று நடிகைகள்   நடித் துள்ளா ர்கள். அதில் ஒருவர் தான் நடிகை தனுஸ்ரீ தத்தா.

 

இவர்   இ ந்திய   அழகி   போ ட்டியி ல்   பட்டம்   பெற்று ள்ளார். அந்தப்   பட் டத்தை   இவர்     படு க்கை யை   பகி ர்ந்து   கொ ண்டார்   என்று நடிகை ராக்கி சாவன்த்   கு ற்றம்    சாட்டி   வந்துள் ளார்     என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது.

 

மேலும்,   பு கா ர்   அளி க்கும்போ து   ஆ தாரங்க ள்   இல்லாத   கார ணத்தி னா ல்   நீதிம ன்ற த்தில்   இந்த   வழ க் கை   த ள்ளுப டி   செய்து   விட் டார்கள். இப்படி இருக்கும் நிலையில் சமீபத்தில் ஒரு   நிகழ் ச்சியில்   கலந்து கொண்ட பொழுது

 

தன்னை   கொ லை   செய்ய முயற்சி செய்து   உள்ளா ர்கள், தன் னுடைய   காரில் உள்ள   பி ரேக்   வயரை   க ழட் டி   விட்டு என்னை   ப ழிவா ங்க    திட்டமி ட்டதாக வும்   அது மட்டும்   இல் லாமல்   தனது   வீ ட்டில்   உள்ள

 

த ண்ணீரில்   வி ஷ ம்   கலந்து தன்னை   கொ ள் ள   முயற்சி   செய் ததாகும்   அவர்   கு ற்ற ம்   சாட்டி   வந்து ள்ளார். இவர்   வெ ளியிட்ட   இந்த தகவல் தற்பொழுது   ரசிக ர்கள்   ம த்தியில்   பரவ லாக   பேச ப்பட்டு   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.