12 நடிகர்கள் நிரா கரித்த கதை..!! தட்டி தூ க்கி மெகா ஹி ட் கொடுத்த நடிகர்..!! இன்று வரை வரு ந்தும் நடிகர்கள்..!!

15,958

த மிழ்   சினிமாவில்   தவி ர்க்க   முடியாத நடிகராக வலம் வருபவர் தான் நடிகர் சூர்யா. இவர்   ஆர ம்ப   காலகட் டத்தில்  ஏராளமான   தோ ல் வி   திரைப்ப டங்களை   கொடு த்து   வந்து ள்ளார். அதன் பிறகு நல்ல   திரை ப்படங்க ளை   தேர் ந்தெ டுத்து   நடித்து

 

தனது   தி றமையின்   மூ லம்   இன்று பிரபல நடிகராக இருந்து வருகின்றார். மேலும், இயக்குனர் ஏ ஆர் முருகதாஸ்   இயக்க த்தில்   நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் வெளிவந்த கஜினி   திரைப்ப டத்தில்   ஒரு வி த்தியா சமான

 

கதையாக கொண்டு வெளிவந்து   ம க்கள்   ம த்தியில்   பிரப லமானது. அந்த திரைப்படம் பிளாக்பஸ்டர்   ஹி ட்   படமாக கூட   அமை ந்தது. மேலும், இந்த   திரைப்ப டத்தில்   முதலில் நடிகர் சூர்யா   ந டிப்பத ற்கோ   ஒப்பந் தமாகவி ல்லை.

 

இந்த கதையை சூர்யாவிற்கு முன்பாகவே   கிட்ட த்தட்ட   12 நடிகர்கள்   கூறி னார்கள். ஆனால், அவர்கள் அனைவரும் இதனை வேண்டாம் என்று   நி ராக ரித் து   அதன் பிறகு 13வது நாளாக தான் என்று சூர்யா இந்த கதையில்   நடித் தார். இந்த கதையின்   கேட் டவுடன்   சூர்யா

 

எந்த ஒரு   ம றுக்கவு ம்   தெ ரிவிக்கா மல்   உட னடி யாக   ஒ ப்புக்   கொண் டுள்ளார். மேலும், இந்த திரைப்படம் வெளிவந்த பிறகு தான் இந்த படத்தில்   நா மளே   நடித் திருக் கலாம்   என்று   நிரா கரித்த   12   நடிகர்க ளும்   நி னைத்த தாக   தற்பொழுது பல தகவல்கள்   வெளி யானது…

 

Comments are closed.