கா தலுக் கு சரி.. ஆனால், இந்த விஷயம் வேண்டாம்.? விஜயை தவி க்க விட்ட அவரது கா தலி..!! என்னது, இந்த பிரப லத்தை தான் காத லிக்கி றாரா.?

456

தெலு ங்கு   சி னிமாவில்   பிரபல நடிகராக வலம் வருபவர் தான் விஜய் தேவர் கொண்டா. இவருக்கு ஏராளமான   பெ ண்   ரசிகைகள் இருந்து   வருகின் றார்கள். இவரது நடிப்பில் கடைசியாக வெளிவந்த லிகர் திரைப்படம்   மோ சமா னவாச ல்   ரீ தியா க   படு   தோ ல் வி யை   சந்தி த்தது. தற்பொழுது நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனாவுடன் குஷி என்ற   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து   வருகி ன்றார்.

 

மேலும், இவர் நடிகை ராஸ்மிகாவை   கா த லி த் து   வருவதாக பலமுறை பல தகவல்கள்   வெளி யானது. அவர் தெலுங்கு, தமிழ், ஹிந்தி என அனைத்து   மொ ழியிலும்   தற்போது   பி ஸியாக   நடித்த   வருகி ன்றார். மேலும், இருவர் இருவரும் இணைந்து நடித்த பொழுது இவர்கள் இருவருக்கும் இடையே   கா த ல்   ஏற்பட் டுள் ளது. இவள் இருவரும்   கா தலி க்கின் றார்கள்   என்று

 

சினிமா   வட்டார த்தில்   பேச ப்பட்டு   வந் தாலும். இவர்கள் இருவரும் இதுவரை எந்த ஒரு அறிவிப்பும்   வெ ளியிடவில் லை. சமீபத்தில் கூட இவர்கள் இருவரும்   மா லத்தீவி ல்   ஒன்றாக இருந்த புகைப்படம்   வெளி யானது. ஆனால், இதுவரை தங்கள் இருவரும்   வெளி ப்படை யாக

 

அவர்களது   கா த லி   அறிவி க்கவில் லை. இப்படி எத்தனை நாள் தான்   ம றைத் து   வைக்க முடியும் என்று விஜய் தேவருக்கு   கா த ல ர்   தி னத்தன் று   தாங்கள்   கா த லிப்ப தை    ரசிகர்க ளுக்கு   அறிவிக்க வேண்டும் என்று   ஆசை ப்பட்டிரு ந்தார். ஆனால், இதற்கு அவருடைய   கா த லி   ரஷ்மிகா வேண்டாம் என்று   நிறு த்தி   உ ள்ளார்.

 

இவர் தற்பொழுது தான் முன்னணி   நடிகர்க ளுக்கும்     இள ம்   நடிகர்க ளுக்கும்   ஜோ டியாக   நடித்து   வருகி ன்றார்.  அது மட்டும் அல்லாமல்   தமி ழிலும்   இவருக்கு இப்பொழுது   அடுத் தடுத்து   வாய் ப்புக ள்   வரை   தொட ங்கியு ள்ளது. இதனை மனதில்   வை த்துக்கொ ண்டு

 

தனது   கா தலு க்கே   ச ரியென் று   ஒப் புக்கொ ண்டு. ஆனால்,   தி ரும ணம்   தே வையி ல்லை. இப்போ தைக்கு   எதுவும்   யா ரிடமும்   சொல்ல வேண்டாம் என்று நடிகை ராஸ்மிகா மந்தனா   தெரிவி த்துள் ளார். இதனால்   கடு ம்   சோ கத்தி ல்   விஜய் தேவர் கொண்டா   இரு ப்பதாக   தகவல்கள்   வெளி யாகி   உ ள்ளது…

 

Comments are closed.