சிவாஜியை நடிக்க கூடாது என்று க ட்டளையி ட்ட பிரபு..!! எவ்வளவு சொல் லியும் கேட் காமல் நடித்தக் கொ டுத்த சிவாஜி..!!

845

சி னிமாவை   பொறுத் தவரை   ஒரு படத்தில் ஒரு நடிகர் நடித்தாரே அது பெரிய அளவு வர   விரு ம்பும்   எப்படியோ நினைவில் தலை சிறந்த இரண்டு நடிகர்கள் ஒரே   திரைப்ப டத்தில்   நடித்தால் அதனை   ரசிக ர்கள்   எப்படி   வரவே ற்பார்கள். அந்த வகையில் சிவாஜி மற்றும் கமல்   இணை ந்து   நடித்த   திரைப்ப டம்   தான் தேவர் மகன்.

 

இந்தத்   திரைப்ப டத்தின்   பல நாட்கள்   எழுத ப்பட்டு   பல   போரா ட்ட த்திற் கு   பிறகுதான் சிவாஜியின் இந்த படத்தில் நடிக்க   ஒ ப்புக்   கொ ண்டுள் ளார். மேலும், இந்த கதையை சிவாதியிடம்   சொ ன்னவுடன்   பெ ருமை யாக   இருந்தது சரி என்று அவரும்   ஒப் புக்கொ ண்டார். ஆனால், என்   மக ன்கள்   என்னை நடிக்க வேண்டாம்   வீட் டிலேயே   ஓ ய்வு   எடுங்கள் என்று கூறி   விட் டார்கள்.

 

எனக்கு   உட ல்நி லை   சரியில் லாத   காரண த்தினா ல்   அமெரி க்காவு க்கு   சி கி ச் சை   செல்ல   இருக்கி ன்றேன். அதனால், இந்த   கதாபாத் திரத்தில்   வேறு ஒரு நடிகரை வைத்து   எடு த்துக்   கொ ள்   என்று   சிவாஜி   கூறியுள் ளார். ஆனால், நடிகர் கமல் இந்த   கதாபா த்திரத் திற்கு   கதை எழுதும்போது   உ ங்களை   வைத்து தான் நான்   எழு தினேன்.

 

ஆனால், நீங்கள் தான் நடிக்க வேண்டும் என்று   கூறியு ள்ளார். உங்கள்   சி கி ச் சை   எவ்வளவு நாள் என   கேட்டுள் ளார். அதற்கு இரண்டில் இருந்து மூன்று மாதங்கள் ஆகும் என்று   கூறியு ள்ளார். சரி நீங்கள் அதை   பாரு ங்கள்   என்று   சொ ல்லிவி ட்டு   நான் அதுவரை   கா த்துக்   கொள்கி ன்றேன்   என்று   கூறியு ள்ளார். பின்    சி கி ச் சை   எல்லாம் முடிந்த பிறகு

 

நடிகர் கமல்   பிடிவா தமாக   நீங்கள் தான் நடிக்க வேண்டும் என்று அந்த   கதாபா த்திரத் தில்   நடிகர் சிவாஜியை நடிக்க   வைத்துள் ளார். அந்த   திரை ப்படம்   வெளியாகி  நல்ல வசூல்   விமர்ச னம்   பெரிய அளவு   வரவே ற்பு   பெ ற்றது. மேலும், அந்த   திரை ப்பட த்திற்கு   நடிகர் சிவாஜிக்கு தேசிய விருதும்   வா ங்கி   கொடு த்தது…

 

Comments are closed.