தி டீரென் று பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் சீரியலில் இருந்து வில கிய முக்கிய பிரபலம்.? என்ன காரணம் என்று தெரி யாமல் அதி ர்ச்சியி ல் ரசிகர்கள்..!!

இந்த   காலகட் டத்தில்   அதிகமாக டிவி சீரியலை விரும்பி பார்த்து   வருகின் றார்கள். அவர்களை   கவர்வத ற்காக   ஏராளமான   தொலைக்கா ட்சியில்   புதிய   சீரிய ல்களை   வெளியிட்டு   ம க்களை   கவர் ந்து   விடுகின் றார்கள். அந்த வகையில் விஜய்   தொலைக்கா ட்சியும்   ஒன்று. இதில் பாண்டியன் ஸ்டோர் என்ற சீரியல்   ம க்கள்   ம த்தியில்   பிரபல   சீரி யலாக   ஒளிபரப்பு   செய்ய ப்பட்ட   வருகின்றது.

 

இதில் நான்கு அண்ணன் தம்பிகளின்   பா சமா ன   உறவே   மை யமாக   வைத்து அவர்கள்   குடும்ப த்தில்   ஏற்படும்   ச ண்டைக ள்   சந்தோஷம்   பலவ ற்றை   வைத்து சீரியலை   உ ருவாக்கி   உள்ளா ர்கள். எப்படி இருக்கும் நிலையில் இந்த சீரியலில் இருந்து

 

அடுத்த ஒரு   சீரியலக ளுக்கு   நடிப்ப தற்கு   வா ய்ப்பு   வந்தவுடன் இதிலிருந்து   வி லகி   உள்ளார். அது வேறு யாரும் கிடையாது இந்த சீரியலில் நடித்து வரும் மீனாவின்   த ங்கைதான்.  நடிகர் ஜனார்த்தனன்   இளை ய   மக ளுக்கு   முல்லையின் அக்கா   மல் லிகாவின்   மக னுக்கும்    சமீபத்தில்

 

கோ லாகல மாக   நிச்ச யதார் த்தம்   நடைபெற்று இருந்தது. கூடிய விரைவில்   தி ரும ணம்   நடக்க இருந்தது இப்படி இருக்கும் நிலையில்   தி டீரெ ன்று   மீனாவின் தங்கை கதாபாத் நடித்த நடிகை பவ்யா ஸ்ரீ என்பவர்   ஏரா ளமான   சீரிய ல்களில்   வி ல் லி   கதாபாத்தி ரத்தில்   நடித்த பிரபலம்   அடைந்தி ருந்தார்.

 

இப்படி இருக்கும் நிலையில் வேறொரு   சீ ரியல்   ஆன நம்ம வீட்டு   பொ ண் ணு   என்ற தொடரில் நடித்து   வருகி ன்றார். இதனை தொடர்ந்து புதிதாக ஒளிபரப்பு   செய்ய ப்பட   இருக்கும் ஆஹா   கல் யாணம்   என்ற தொடரில்   மு க்கிய   கதாபாத் திரத்தில்   இவர் நடிக்க    இருப்ப தாக   கூறப்ப டுகின்றது…

 

Comments are closed.