இரும்பு த்திரை, சர்தார் பட இயக்குனர் மித்ரனுக்கு இந்த பிரபல த்துடன் தி ரும ணமா.? நேரில் சென்று வாழ் த்திய பிரப லங்கள்..!!

த மிழ்   சினிமாவில் தற்பொழுது   ஏரா ளமான   இயக்குனர்கள் இருந்து   வருகின் றார்கள். அந்த வகையில்   த மிழ்   சி னிமாவில்   இரும்பு த்திரை   என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   இயக்கு னராக   அறிமுக மானவர்   தான் பி எஸ் மித்ரன் என்பவர்.

 

இந்த   திரைப்ப டத்தில்   விஷ்ணு விஷால், அர்ஜுன், சமந்தா உள்ளிட்ட   பிரப லங்கள்   நடி த்திருப்பா ர்கள். இவரது முதல் படமே   பெ ரியளவு   ஹி ட்   படமாக   அமை ந்தது. அதனை தொடர்ந்து   சிவகார்த்திகேயனை வைத்து ஹீரோ என்ற   திரைப்ப டத்தை   இயக்கி னார்.

 

அந்த திரைப்படம் நல்ல ஒரு   வெ ற்றியை   பெற்று   கொடு த்தது. இதனை தொடர்ந்து இயக்குனர் மித்ரன் நடிகர் கார்த்தியை வைத்து சர்தார் என்ற   திரைப்ப டத்தை   இயக் கினார். அந்த திரைப்படம்   பிளா க்பஸ் டர்   ஹி ட்   ஆனது. இந்தத்   திரைப்ப டத்தில்

 

பல   கதாபாத் திரத்தில்   நடித்து வந்த கார்த்தியை   பல ராலும்   பாரா ட்டப்ப ட்டு   வந்துள் ளார்கள். எப்படி இருக்கும் நிலையில்   சி னிமா   பத்தி ரிகையா ளரான   ஆஷாமீரா   என்பவ ருக்கும்   கடந்த ஆண்டு   நி ச்சயதா ர்த்தம்   நடந்திரு ந்தது. இப்ப டியொரு   நிலையில் இவர்கள் இருவரும்   இருவீ ட்டார்   சம்ப த்துடன்

 

இவர்களது   தி ரும ணம்   நடந்து ள்ளது. இப்படி நிலையில் இந்த   தி ருமண த்தில்   கலந்து கொண்ட   பிரப லங்கள்   எடு த்துக்கொ ண்ட   புகைப்படம் தற்போது   இணைய த்தில்   தீ யாய்   பரவி   வருகி ன்றது. மேலும், பல   பிரப லங்கள்   இவருக்கு   வாழ் த்து   தெரிவி த்து    வருகின் றார்கள்…

 

Comments are closed.