21 ஆண்டுகளாக மனை விக்கு கொடுத்த சத்தி யத்தை காப்பா ற்றி வரும் அஜித்..!! எனக்கு சி னிமாவை விட இதுதான் முக் கியம்.? வெளிவந்த சுவார சியமான தகவல் இதோ..

1,473

த மிழ்   சினிமாவில் இருக்கும் பல   நட்சத்தி ரங்கள்   கா தலித் து   தி ரும ணம்   செய்து   கொ ள்கின்றா ர்கள். அந்த வகையில் அஜித் மற்றும் ஷாலினி இருவரும் ஒன்றாக நடித்து   கா தலி த்த   தி ரும ணம்   செய்து கொண்டு   உள் ளார்கள். இப்படி இருக்கும் நிலையில் தற்பொழுது   பி ராமி ஸ்   தினத்தின் முன்னிட்டு   தங்க ளுடைய   கா தலுட ன்

 

ஒரு   முக்கி யமான   விஷயத்தை   பி ராமி ஸாக   வாங்கி   கொ ள்வா ர்கள்.அந்த வகையில் அஜித்தின்   மனை வி   ஷாலினிக்கு ஒரு   வா க்குறு தி   கொ டுத்துள் ளார். அந்த தகவல் பல   ஆண்டுக ளுக்கு  பிறகு   வெளி யாகி   உ ள்ளது.

 

மேலும், 1999 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த   அமர் க்கள ம்   என்ற   திரைப்ப டத்தில்   இணை ந்து   இருவரும்   நடித்தா ர்கள். அதன்   மூ லம்   தான்   இருவ ருக்கும்   இ டையே   கா த ல்   ஏற்பட்டு   தி ரும ணம்   செய்து   கொ ண்டுள் ளார்கள்.

 

இன்று   த மிழ்   சி னிமாவில்   பல   திரைப்ப டங்களில்   நடித்து   உ ச்ச   நட்சத் திரமாக   நடிகர் அஜித்   திகழ் ந்து   வருகி ன்றார். மேலும், நடிகை ஷாலினி    தி ரும ணத்தி ற்கு   பிறகு   திரைப்ப டங்கள்   நடி ப்பதை   நிறு த்திவி ட்டார்.

 

கிட்ட த்தட்ட   23   ஆண்டுக ளுக்கு   முன்   கா த ல்   ம னை வி   ஷாலினிக்கு கொடுத்த   ச த்திய த்தை   நடிகர் அஜித் இன்று வரை அதை   கா ப்பா ற்றி   வருகி ன்றார். அது   என்னவெ ன்றால்   த ங்க ளுடைய   தி ருமண த்திற் கு

 

முன்பாக அதிசயம் ஒரு   கோரி க்கை   வைத்து ள்ளார். அது   என்னவெ ன்றால்   ஒரே நேரத்தில்   ஒன் றுக்கும்   மேற்ப ட்ட    திரைப்பட ங்களில்   ஒப்ப ந்தம்   செய்வது   தவி ர்க்க   வேண்டும்   மாத த்தில்   15 நாட்கள் மட்டுமே    திரைப்ப டத்தி ற்கான   செ லவு   செய்ய வேண்டும்

 

மீதியு ள்ள   நாட்கள்   குடு ம்பத்து டன்   இருக்க வேண்டும் என்று நடிகை ஷாலினி அப்பொழுது   ச த்தி யமாக   வாங்கி உள்ளார். அதன்   அடி ப்படை யில்   நடிகர் அஜீத்   இன்றுவ ரை   குடு ம்ப   வாழ் க்கை   முத லிடம்   கொடு த்து   வருகி ன்றார்.

 

அதனை இன்று வரை   கா ப்பா ற்றி   வருவதாக தற்போது   கூற ப்பட்டு   வருகி ன்றது. மேலும், துணிவு   திரை ப்பட   வெளிவந்த பிறகு தற்போது தனது   ம னைவியு டன்   வெளிநா ட்டுக்கு   சுற் றுலா   சென்று உள்ளார்…

 

Comments are closed.