அனிருத்தின் கா தல் வலையில் சிக் காமல் தப்பித்த நடிகைகள்..!! இந்த விஷ யத்தில் கமலையே மிஞ்சி விட்டார்..!! இத்தனை நடிகைக ளுடன் பழ க்கமா.?

488

த மிழ்   சி னிமாவை   பொறு த்தவரை   கா த ல்   விஷ யத்தில்   பேர் போனவராக திகழ்ந்து வந்தவர் தான் நடிகர் கமல்ஹாசன். அவருடன் நடிக்கும்   நடிகைக ளுடன்   நெ ருக்கமா கவோ   அல்லது   மு த்தக்   காட் சிகள்   கண்டி ப்பாக   இவர் நடித்து விடுவார். இப்படி இருக்கும் நிலையில் இவரையே ஓரம் கட்டும்   அளவு க்கு   தற்போது ஒருவர் இருந்து   வருகி ன்றார்.

 

அது வேறு யாரும் கிடையாது இசையமைப்பாளர் அனிருத் தான். நடிகை ஆண்ட்ரியா   ஆரம்ப த்தில்   முதல் நாளாக மாட்டி உள்ளார். அந்த வகையில் இவருடன்   த னிமையில்   எ டுத்துக்   கொண்டு   புகை ப்படம்   சமீப த்தில்   வெளிவந்து   ப ரபர ப்பை   ஏற்படு த்தியது.

 

அதன் பிறகு வயது குறைவாக   இருக்கி ன்றார்   என்று சொல்லி அதை ஒரு   கார ணமாக   வைத்து க்கொண்டு   அவரிடமி ருந்து   விலகிவி ட்டார். அதன் பிறகு மாட்டியவர் திவ்யதர்ஷினி. அவர்   கிட்ட த்தட் ட   20   ஆண்டுக ளுக்கு   மேலாக   தொகுப்பா ளியாக   பணியா ற்றி   வருகி ன்றார்.

 

இவர்   வி வாகரத் துக்கு   பிறகு பார்ட்டியில்   ஆ ண்   நபர்க ளுடன்   நெ ருக்க மாக   பழகி க்கொண் டு   வந்து ள்ளார். அந்த சமயத்தில் நான் நலத்துடன் எடுத்துக் கொண்ட ஒரு சில   புகைப்ப டங்கள்   வெ ளியாகி   சினிமா   வட்டார த்தில்   கி சுகிசு க்கப்ப ட்டது. இருவரும்   தி ரும ணம்   செய்யப்   போகின் றார்கள்   என்று   சொன் னவுடன்

 

அவரும்   ப ழகுவ தை   குறை க்கப்ப ட்டார். அதன் பிறகு நடிகை பிரியா ஆனந்த். இருவரும் ஒன்றாக சில தங்கள்   பழ கி   வந்துள் ளார்கள். அதன் பிறகு இவர் ஒரு   ப க்கா   பி ளேபாய்   என்று   தெரிந் தவுடன்   அனுபவி த்திடமி ருந்து   நை சாக   வெளி யேறி   விட்டார்.

 

அதன் பிறகு வெளிநாட்டு நடிகையான எமி ஜாக்சன் உடன்   நெ ருக்க மாக   பழ கி   வந்து ள்ளார். அவரும் நெருங்கி பழகிக் கொண்டு இருந்த   நேர த்தி ல்   தி டீரெ ன்று   வே றொருவ ரை   தி ரும ணம்   செய்து கொண்டு   வெளிநா ட்டிற்கு   சென்று விட்டார்.

 

இது போன்ற கீர்த்தி சுரேஷ், மாளவிகா மோகன், ஜுனிட்ட காந்தி மற்றும் ரஜினியின் மகள்கள் என்று பலரும் இவருடன்   நெரு க்கமா க   பழகிய   நேர த்தில்   புகைப்பட ங்கள்   எடுத்து வெளியிட்டு   சி னிமா   வட் டாரத்தி ற்கு   செ ய்யப்ப ட்டது…

 

Comments are closed.