ஷகிலாவை அ டித்த பிரபல நடிகை..!! பதி லுக்கு ஷகிலா செய்த காரி யம்.?

80  மற்றும் 90   காலகட் டத்தில்   தென் னிந்திய   சி னிமாவில்   க வ ர் ச் சி   நடிகையாக வலம் வந்து   கொண்டி ருந்தவர்   தான் நடிகை ஷகிலா. இவர் அதன் பிறகு எந்த ஒரு தெளிவானதும் நடிக்காமல் இருந்து வந்துள்ள   சமீப த்தில்   விஜய்   தொலை க்கா ட்சியில்   ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்ட   குக் வித்   கோ மாளி   என்ற   நிகழ் ச்சியில்

 

ப ங்கேற்ற   அனைவரும்   மத்தி யில்   பெரிய அளவு   க வர்ந்து  விட்டார்   என்று தான் சொல்ல வேண்டும். அதன்   மூ லம்   மீண்டும் இவருக்கு பலப்பட   வா ய்ப்புக ள்   வர  தொ டங்கியு ள்ளது. மேலும், இவர்   சின்ன த்திரை   மற்றும்   வெ ள்ளித்திரை   அனை த்திலும்   நடித்து வருகி ன்றார்.

 

இதனை தொடர்ந்து ஒரு சில   நிகழ் ச்சியை   நடுவரா கவும்   இருந்து   வருகி ன்றார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. இப்படி ஒரு நிலையில் நடிகை ஷகிலா   வாழ் க்கையில்   நடந்த   நிகழ் வுகளை   பேட்டி உண்டு   வெளி ப்படை யாக   கூறியுள்ளார்.

 

அதில் அவர் பிரபல   க வ ர் ச் சி   நடிகையான சில்க் ஸ்மிதாவிடம் சேர்ந்து நடிக்கும்   வாய் ப்பு   அவருக்கு   கிடை த்தது. அந்த சமயத்தில் அந்த   திரைப்ப டத்தில்   சில்க் ஸ்மிதா என்   க ன்ன த்தில்   அடி ப்பது   போன்ற ஒரு காட்சி எடுக்க இருந்தது. அப்பொ ழுது    நான் அவரிடம் சென்று என்னை   கொ ஞ்ச ம்

 

மெ துவா க   அடி யுங்க ள்   என்று   சொ ன்னேன். அதனை   கே ட்காம ல்   பட த்தின்   கா ட்சியை   எடு க்கும்   பொழுது சில்க் ஸ்மிதா என்னை   வே கமா க   அ றிந் து   விட்டார். அதன் பிறகு இயக்குனர் கட்   சொ ன்னவுட ன்   நான்    பட ப்பிடி ப்பில்   இருந்து    பாதி யிலேயே   சென்றுவி ட்டேன்   என்று அவர் அந்த   பேட் டியில்   தெரிவித் துள்ளார்…

 

Comments are closed.