புகைப்ப டத்துடன் காத லனை அறிமுக ப்படு த்திய சீரியல் நடிகை ஆயிஷா..!! இணைய த்தை கலக்கி வரும் புகைப்படம் உள்ளே..!!

10,402

கடந்த, சில   ஆண்டுக ளாக   மற்ற   மாநில ங்களில்   இருந்து வந்த   த மிழ்   சி னிமாவில்   பலரும்   தனக்கெ ன்று   அ ங்கீகார த்தை   ஏற்ப டுத்திக்   கொள்கின் றார்கள். அது   சி னிமாவாக   இருக்கும் அல்லது   சின்ன த்திரை   நிகழ் ச்சியி லும்   கலந்து   கொ ள்கின்றா ர்கள். அந்த வகையில்   கேர ளாவில்   மாட லிங்   து றையில்

 

தனது   பய ணத் தை   ஆரம்பி த்து   த மிழ்   இன்ட ஸ்ட்ரியல்   வந்து   சீரிய ல்களில்   நடி கையாக வ ளம்வ ந்து   கொண் டிருப்ப வர்   தான் நடிகை ஆயிஷா. இவர் தற்பொழுது ஜீ   த மிழ்   தொலை க்காட் சியில்   ஒளிப ரப்பு   செய்ய ப்பட்டு   வரும் சத்யா என்ற தொடரில்   நாய கியாக   நடித்து   ம க்கள்   ம னதில்

 

தனக்கென ஒரு   அங் கீகாரத் தை   ஏற்படு த்திக்   கொண்டு ள்ளார். அந்த தொடனுக்குப் பிறகு பிரபல விஜய்   தொலைக்கா ட்சியில்   ஒளிப ரப்பு   செய்ய ப்பட்டு   வரும் பிக் பாஸ் என்ற   ரியா லிட்டி   ஷோவில்   போட் டியாளரா க   கலந்து   கொ ண்டு   நன்றாக   வி ளையாடி   ம க்கள்   மன தை   வென்று ள்ளார்.

 

இப்படி இருக்கும் நிலையில் பிக் பாஸ்   நிகழ் ச்சிக்கு   பிறகு தனது   கா தல ரை   பற்றி   அறிவி த்திரு ந்தால்   அதனை தொடர்ந்து யார் என்று பல ரசிகர்கள்   கேள் வி   எழு ப்பி   வந்துள் ளார்கள். அவர்க ளுக்கு   கா ண்பி க்கும்   வகையில்

 

தற்போது   ப் ரபோ ஸ்   தின த்திற்கா ன   ஒரு   புகைப்ப டத்தை   தனது   கா தலனு டன்   எடுத் துக்கொண்டு   அதனை தனது   இன்ஸ் டாகிராம்   பக்க த்தில்   நடிகை ஆயிஷா   வெளியிட் டுள்ளார். அந்த   புகைப்ப டத்தை   தற்பொழுது நீங்களும்   பா ருங்கள்…

 

Comments are closed.