நீயா இப்படி செய்தது.? வடிவேலு மீது கடும் கோ பத்தி ல் படக்கு ழுவினர்..!! அதிர டியாக முடிவெ டுத்த இயக்குனர்..!!

184

தற்பொழுது   நா ய்   சேகர் ரிட்டன்ஸ் என்ற   திரை ப்பட த்தின்   மூ லம்   தமி ழ்   சி னிமாவில்   மீண்டும்  ரி என்ட்ரி   கொடு த்துள் ளார்   வைகை   பு யல்   வடிவேலு. இந்த    திரைப்ப டத்திற்குப்   பிறகு   மாம ன்னன்   சந்திர முகியின்   2

 

நடிகர் வடிவேலு நடித்து   வருவ தாக   கூற ப்படுகி ன்றது. இப்படி இருக்கும் நிலையில் சந்திரமுகி 2   ப டபிடி ப்பின் பொழுது வைகை   பு யல்   வடிவேலு   சொ ன்ன   நேர த்திற்கு   வருவதி ல்லை   என்று   ப லராலும்   சொ ல்ல ப்பட்டு   வருகி ன்றது.

 

மேலும், இந்த    திரைப்ப டத்தில்   நடிப்ப தற்காக   காலை 9 மணிக்கு என்று   சொ ல்லி   உள் ளார். ஆனால், பத்து   மணி க்கு   வரு கிறேன்  என்று அதன் பின்பு 11 மணி ஆகியும்  நடிகர் வடிவேலு   வரவி ல்லை   என்று.

 

கே ட்டால்   12   ம ணிக்கு   வந்து   வி டுவேன்   என்று   கூறியு ள்ளார். ஆனால், 12 மணிக்கு மேல்   ஆகி யும்   அவர் வராத   காரண த்தினால்   அவருக்கு   போ ன்கா ல்   செய்து   பார் த்தால்   அவருடைய போன்   சு விட்ச்   ஆஃ ப்   ஏன்னா   வந்து ள்ளது.

 

இதனால்   க டும்   கோ பத்தி ல்   பட   குழுவி னர்   வடிவேலுவின் பல   கா ட்சிக ளை    பட த்திலி ருந்து   நீ க்கிவிட லாம்   என்று   முடி வெடுத் ததாக   கூறப்படு கின்ற து. ஆனால், இது எந்த அளவுக்கு   உ ண்மை   என்று   தெரி யவில்லை…

 

Comments are closed.