நடிகை ரேஷ்மாவின் க ணவர் யார் தெரியுமா.? இத்தனை ஆண் டுகளாக மறை த்து வைக்க இதுதான் காரணமா.? வெளிவந்த புகைப்ப டத்தை பார்த்து அதி ர்ச்சியில் ரசிகர்கள்..!!

23,567

இந்த   காலக ட்டத்தில்   இருக்கும் பல   பிரப லங்கள்   ஆர ம்ப   காலக ட்டத்தி ல்   சின் னத்தி ரையில்   சீரியல்   அல்லது     தொகு ப்பாள ராக   இருந்து   இ ன்று   பிரப லமானவ ர்கள்   ஏரா ளமாக   இரு க்கின்றா ர்கள். இன்று அவருக்கு என்று ஒரு தனி ரசிகர்   பட் டாளம்   கூட இருந்து   வருகி ன்றது   என்று தான் சொல்ல வேண்டும். அந்த வகையில் சன்   தொலை க்காட்சி யில்     ஒளிப ரப்பு   செ ய்யப்ப ட்ட   சன் சிங்கர் என்ற ஒரு   நிக ழ்ச் சி

 

மூ லம்   தொகு ப்பாள ராக   அறி முகமா னவர்   தான் ரேஷ்மா என்பவர். அந்த   நிகழ் ச்சியை   தொடர் ந்து   அதன் பிறகு வாணி ராணி, ம ரகத   வீணை, உயி ர்மெய்   போன்ற பல   சீரி யல்களி ல்   நடி த்துள்ளா ர்   என்பது   குறி ப்பிடத்த க்கது. இவர்   சி ன்னத்தி ரை   சீரி யலில்   தாண்டி தற்போது   வெ ள்ளித்திரை யில்

 

கடந்த, 2015 ஆம் ஆண்டு   வெ ளியான   மசா லா   என்ற ஒரு   திரை ப்பட த்தின்   மூ லம்   வெள் ளித்தி ரையில்   அ றிமுகமா னார். அந்த   திரை ப்படத் தை   தொடர் ந்து   நடிகர் விஷ்ணு விஷால்   நடி ப்பில்   வெ ளிவந்த   வே லைன் னு   வ ந்துட் டா   வெ ள்ளைக்கார ன்  என்ற   திரை ப்பட த்தில்   பு ஷ்பா   என்ற   கதாபா த்திர த்தில்   நடித்து

 

இவர்   மி கவும்   பிரப லம்   அடை ந்தார். அந்த   திரை ப்பட த்திற்கு   பிறகு ரசிகர்   ம த்தியி ல்   குண ச்சித்தி ர   நடி கையா கவும்   இவர்   திகழ் ந்து   வந்தார். அந்த    திரை ப்பட த்திற்கு   பிறகு விஜய்   தொலை க்காட்சி யில்   ஒளிப ரப்பு   செ ய்யப்ப ட்ட   பிக் பாஸ் சீசன் 3   நிக ழ்ச்சி யில்

 

போ ட்டியாள ராக   கலந்து   கொ ண்டு   தனது   சி றப்பா ன   விளை யாட்டை   காட்டினர். அதனைத் தொடர்ந்து தற்போது விஜய்   தொலை க்காட்சி யில்   ஒளிப ரப்பு   செய் யப்படு ம்   பா க்கியல ட்சுமி   என்ற தொடரில்   மு க்கிய   கதாபா த்திர த்தில்   நடித்து   வருகி ன்றார். இப்படி ஒரு நிலையில்

 

இவரது   கணவ ரின்   புகை ப்படம்   வெளியா கியு ள்ளது   என்று பல தகவல்கள் வெளிவந்து  கொண் டிருக்கி ன்றது. ஆனால்,   கணவ ரின்   புகைப்ப டத்தை   பெரிதாக எந்த ஒரு சமூக வலைதல   பக்க த்திலும்   நடிகை ரேஷ்மா   வெளி யிடாமல்   இருந்து   வருகி ன்றார். இப்படி ஒரு நிலையில் அவரது   மக னின்   புகை ப்படம்   மற்றும் ஒன்று வெளியாகி உள்ளது…

 

Comments are closed.