உனக்கெ ல்லாம் நடிப்பே வராதா.? நடிகையை தி ட்டி வெளியே அனு ப்பிய பா.ரஞ்சித்..!!

49,478

த மிழ்   சினிமாவில் தற்பொழுது ஏராளமான   இயக்கு னர்கள்   இருந்து   கொண்டி ருக்கின் றார்கள். அந்த வகையில் இயக்குனர் பா ரஞ்சித்தின் ஒருவர். இவர் தற்பொழுது நடிகர் விக்ரமை வைத்து தங்கலான் என்ற   திரைப்ப டத்தை   எடுத்துக்   கொண்டிரு க்கின்றார்.

 

இந்த   திரைப்ப டத்தில்   கதாநாயக மாளவிகா மோகன்   நடித்திரு க்கின்றார். மேலும்,   முக்கி யமான   கதாபாத்தி ரத்தில்   பார்வதி, பசுபதி உள்ளிட்ட   பிரப லங்கள்   நடித்துள் ளார்கள். மேலும், ஏற்கனவே இந்த    திரைப்ப டத்தின்

 

ஒரு வீடியோ வெளிவந்து   ம க்கள்   ம த்தியில்   நல்ல வரவேற்பு பெற்றது. இப்படி ஒரு நிலையில் இந்த    திரைப்ப டத்தில்   கதாநா யகியாக   ஒப்ப ந்தமான   நடிகை மாளவிகா மோகனுக்கு நடிப்பு சரியாக   வரவி ல்லை   என்ற   கார ணத்தி னால்    பட த்தில்   இருந்து

 

அவரை இயக்குனர் பா ரஞ்சித்   விளக்குவ தாகயோசி த்து   வருவதாக   பல   தகவ ல்கள்   வெளி யாகிக்   கொண் டிருக்கி ன்றது. மேலும், அவர்   எதி ர்பார் த்த   அளவு மீண்டும் அவர்   நடி க்காத   காரண த்தினால்

 

அந்த   கதாபாத்தி ரத்திற்கு   தேவை யான   நடிப்பு இவரால்   கொடு க்க   முடியவி ல்லை. அதன்   கார ணமாக   இவரை   நீ க்கி   விட்டு வேறொரு நடிகை அந்த   கதாபாத் திரத்தில்   நடிக்க வைக்க    திட் டமிட்டு ள்ளார்…

 

Comments are closed.