க்யூ ட்டாக போஸ் கொடுக்கும் இந்த சி றுவன் யார் தெரிகிறதா.? இன்று த மிழ் சினிமாவை கல க்கும் பிரபலமே இவர்தான்..!!

5,592

சி னிமாவை   பொரு த்தவரை   ஒரு சிலர்   குழந் தை   நட்சத்தி ரமாக   இருந்து அதன் பிறகு இன்று ஒரே   பிரபல ங்களாக   இருந்து   வருவா ர்கள். ஒரு சிலர் எந்த ஒரு   சி னிமா   பின் னணியும்   இல்லாமல் சினிமாவில் வைத்துக்   கொண்டிரு க்கின் றார்கள். இப்படி ஒரு நிலையில் தனது தந்தை   தயாரி ப்பாளராக   இருப்பதன்   கார ணமாக   சினிமா வுக்குள்   வந்து தனக்கென

 

ஒரு   அங்கீகா ரத்தை   ஏற்ப டுத்திக்   கொண் டவர்   தான் நடிகர் ஜீவா என்பவர். இவர் ஒரு   இ ந்திய   திரை ப்பட   நடிகர் ஆவார். இவர்   தயாரிப்பா ளரான   ஆர் பி சவுத்ரி   மக னாவர். இவர் தற்பொழுது மாறுபட்ட   கதைப்பா த்திரங்களை   தேர்ந்தெ டுத்து   நடித்து   வருகி றார்.

 

நடிகர் ஜீவா தமிழ் சினிமாவில்   தவி ர்க்க   முடியாத நடிகராக   உருவெ டுத்து   உள்ளார் என்பது   குறிப்பிட தக்கது. நடிகர் ஜீவா தற்போது நல்ல   கதைய ம்சம்   கொண்ட    திரைப்ப டங்கள்   மட்டுமே   நடித் துக்கொ ண்டு   உள்ளார். அந்த வகையில் கடைசியாக வெளிவந்த கீ படம்

 

ஒரு   வித்தியா சமான   கதையம்சம் கொண்டது   குறிப்பி டத்தக்கது. நடிகர் ஜீவா தனது   ம னைவியி ன்   புகை ப்பட த்தை   ச முக   வலை த்தள ம்    பக்க த்தில்   பதிவி ட்டது   கிடை யாது. இதனை தொடர்ந்து சமீபத்தில் காபி வித்  கா தல்   என்ற   திரைப்ப டத்தில்   நடித்தி ருந்தார்.

 

இந்த   திரை ப்படம்   வசூல்   வ ழியாக   பெரிய அளவு வெற்றி   பெறவி ல்லை   என்றாலும்   ம க்கள்   ம த்தியில்   ஓர ளவுக்கு   நல்ல படம் என்ற எழுத்தை   பிடித்து ள்ளது. மேலும்,   சி னிமாவில்   பிரப லமாகிவி ட்டால்   அவர்கள்   உட னடியா க   தங்க ளுடைய   சிறுவ யது   புகைப்படம் அல்லது

 

குழ ந்தை  பருவ புகைப்படம் எடுத்து   இணைய த்தில்   வெளி யிட்டு   வருவா ர்கள். அந்த வகையில் நடிகர் ஜீவாவும்   சிறுவ யது   புகைப்ப டத்தை   எடுத்து   சமீப த்தில்   வெளி யிட்டுள் ளார். இந்த புகைப்படம் தற்போது   இணைய த்தில்  வைர ளாகி    வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.