நான் இன்னும் சா கவி ல்லை..!! உ யிருட ன் தான் இருக்கி ன்றேன்.? இதெல்லாம் பொய் யான வத ந்தி என்று கண் கலங்கிய நடிகர்..!!

10,802

த மிழ்   தொலைக்கா ட்சிகள்   ஏரா ளமான   சீரியல் மட்டும் படங்களில் நடித்த வந்தவர் தான் வேணும் அரவிந்த் என்பவர். இவர்   சமீபகா லமாக   உடல் நலக்   கு றைவின்   கார ணமாக   சி கிச் சை   எடுக்க ப்பட்டு   வந்து ள்ளார். அதன் பிறகு இவர்   கோ வமாவி ற்கு   சென் றதாக   கூட பல தகவல்   வெளி யானது.

 

இப்படி ஒரு நிலையில் நடிகர் வேணும் அரவிந்த் யூடியூப் சேனல் ஒன்றுக்கு பேட்டி   அளி த்து ள்ளார். அதில்   நடந்ததெ ல்லாம்   நடந்த தாகவே   இருக்க ட்டும்.. நான்   உ யிருட ன்   தான்   இருக்கி ன்றேன்.. சந்தோ ஷமாக   இருக்கி றேன்

 

எனக்கு ஏற்பட்ட பெரிய   வி ஷய ம்   எல்லாம் இல்லை தலையில் சின்ன   சி க்க ல்   ஏற்பட்டது. அதுவும் தற்போது   நீ க்கப்ப ட்டு   நலமாக தான்   இருக்கி ன்றேன். மேலும், நான் ஒரு   நாடக த்தில்   மனசா ட்சி   இல்லாத   வி ல் ல னா க   நடித்தி ருப்பேன்.

 

அதன் பிறகு அதே போன்று பல தொடர்கள் வந்தது அதன் பிறகு இதை நான் தான்   ஆர ம்பித் து   விட்டேன் என்று குற்ற   உ ணர் ச்சி   எனக்கு   வந் துவிட்டது. ஒரு நாள் நான் என்னுடைய காரில்   அம ர்ந்திரு க்கும்   பொழுது

 

ஒரு   பெ ண்   என்னை பார்த்து   தி ட்டிவி ட்டு   ம ண் ணை   தூ க்கி   காரில்   வீசி சென்றார். அந்த   சா பம்   நான் தற்பொழுது எனக்கு இப்படி ஒரு நிலைக்கு   தள்ள ப்பட்டு   இருக்கும் என்று நான்   நினைக் கின்றேன்   என்று அந்த பேட்டியில் அவர்   கூறியு ள்ளார்…

 

Comments are closed.