சற்றுமுன் உயி ரிழ ந்த மூத்த இயக்குனர்..!! சோக த்தில் தவி க்கும் திரையுலகம்..!! கண் கல ங்கும் குடும்ப த்தினர்..!!

1,483

சி னிமாவில்   தற்போது   ஏரா ளமான   பிரப லங்கள்   உ யிரி ழந்து   வருகின் றார்கள். அந்த வகையில் நடிகை ஸ்ரீபிரியாவின் அம்மாவும்   உ யிரி ழந்துள் ளார். த மிழ்   சினிமாவில் முருகன் காட்டிய வழி என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   திரையுலகில்   அறிமு கமானவ ர்   தான் ஸ்ரீபிரியா. இவர் கிட்டத்தட்ட 200   படங்க ளுக்கு   மேல்   நடித்து ள்ளார்.

 

இவர் தமிழை தாண்டி   மலை யாளம், கன்னடம், தெலுங்கு, ஹிந்தி போன்ற பல மொழிகளில்   நடித்து ள்ளார். மேலும், இவரது தாய் கிரிஜா பக்கிரி சாமி தன்னுடைய 81   வ யதில்   வைத்திய    காரண த்தினால்  உ யிரி ழந்துள் ளார். இவர் புகழ்பெற்ற பரதநாட்டிய கலைஞர்   காரை க்கால்   நடேசன்   பக்கி ரிசாமியின்    என்பவரின்   ம னைவியா வார்.

 

மேலும், கிரிஜா   கா த லோ டு   தான் நான் பேசுவேன் என்ற   திரைப்ப டத்தை   இயக்கி யுள்ளார். அதைத் தொடர்ந்து நீயா, நட்சத்திரம் போன்ற   திரைப்ப டங்களை   தயாரித் துள்ளார். இப்படி ஒரு நிலையில் இவர்   உ யிரிழ ந்த   சம்பவம் தற்போது   திரையு லகில்    அதி ர்ச் சியை   ஏற்ப டுத்தி    வருகின்றது. மேலும், பல பிரபலங்கள் இவருக்கு   இர ங்க ல்   தெரிவித்து   வருகின் றார்கள்…

 

Comments are closed.