அரண்ம னைக்கிளி பட நடிகை காயத்ரியா இது.? ஆளே அடை யாளம் தெரியாத அளவுக்கு மாறி ப்போன நடிகை..!!

ஆரம்ப   காலகட் டத்தில்   சி னிமாவில்   நடித்த பல நடிகர் மற்றும் நடிகைகள் இன்று   பெ ரிதாக   வா ய்ப்புக ள்   கிடை க்காமல்   ஒரு சிலர் சிறிய   கதாபா த்திரமு ம்   அல்லது   சீ ரியல்   ப க்கமாக   சென்று   கொண் டிருக்கின் றார்கள். அவர்கள்   ஆர ம்பத்தில்   ம க்கள்   ம த்தியில்   தனக்கென ஒரு பெரிய   அ ங்கீகார த்தை   ஏற்படு த்திக்   கொ ண்டவ ர்கள்   கூட

 

இன்று   வா ய்ப்புக ள்   கிடை க்காமல்   தனது   குடு ம்பம்   என்று   சி னிமாவை   விட்டு தனது   சொ ந்த   வா ழ்க் கையை   பார் த்துக்   கொண்டு   இருக்கின் றார்கள். இப்படி ஒரு நிலையில் தன்னுடைய முதல்   திரைப்ப டத்திலேயே

 

மிக ப்பெரிய   அளவில்   பிர பலமா னவ ர்   தான் நடிகை காயத்ரி என்பவர். இவர்   அர ண்மனை க்கிளி   என்ற   ஒரு   திரைப்பட த்தின்   மூ லம்   மிகவும்   பி ரபலமா னார்    என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. இந்த   திரை ப்பட த்தில்

 

நடிகர் ராஜ்கிரன் இயக்கி   நடி த்திரு ப்பார்   என்பது   குறி ப்பிடத்த க்கது.  தற்பொழுது இவர்    திரை ப்பட த்தில்   நடிக் காமல்   இருந்து   வருகி ன்றார். இப்படி என்று   சமீப காலமாக   இவரைப் பற்றி என பல   தகவ ல்கள்   ரசிகர்   ம த்தியில்   கே ட்கப்ப ட்டு   வருகி ன்றது. அந்த வகையில் தற்போது இவர் எப்படி   இருக்கி ன்றார்   என்று

 

ஒரு சில   புகைப்ப டங்கள்  தற்போது   இணைய த்தில்   வெளி யாகியு ள்ளது. அதனை பார்த்த பல ரசிகர்கள்   அதி ர்ச்சி யாக   உள் ளார்கள். ஆளே   அடை யாளம்   தெரி யாத   அளவு க்கு   வ யதா கி   போ ய்விட் டார்   என்று ஒரு சில  ரசிக ர்கள்   அந்த   புகைப்ப டத்தை   பார் த்து   கூறி   வருகின் றார்கள்…

 

Comments are closed.