57 வ யதில் இப்படி ஒரு செயல் தே வைதானா.? பலரின் முன் கூ ச்சமே இல்லாமல் நடிகை செய்த காரியம்..!! வைர லாகும் வீடியோ உள்ளே..

17,524

த மிழ்   சினி மாவில்   நடிகர்கள் ஒரு   லெ வலு க்கு   செல்வது போல் நடிகைகள் செல்வ தில்லை.  பல்வேறு நடிகைகள் ஒரு சில   பட ங்க ளில்   நடித்து   விட்டு   கா ணாமல்   போ கிறார் கள். அ ந்தவ கையில்   பல நடிகைகளை நாம்   பார் த்திரு க்கிறோம். அதுவும் 80, 90 களில் நடித்த   த மிழ்   சினிமா நடிகைகள்   த ங்க ளின்   பட   வாய்ப் புகளை   படத்தில்

 

எப்படி   நடி க்கி றோம்   என்பதை   வைத் துதான்   கமி ட்டாவார்கள். ஆனால், தற்போதைய நடிகைகள் தங்களின்   மா ர்க்   கெட்ட்டை   த க்க   வைக்க   இயக்குநர், தயா ரிப் பாள ர்களை   கவ ரும்   வகையில்   அ டைகளில்   மு க்கி யத் துவம்   கொடுத்து   வரு கிறா ர்கள்.

 

ஆனால், துளி   ஆ பா ச ம்   இல்லாமல்   நடித்து   ம க்கள்   ம னதை   க வர்ந் தவர்   தான் நடிகை ராதா. மேலும், 1981 ஆம் ஆண்டு   த மிழில்   வெ ளியான   அலைகள்   ஓய் வதி ல்லை   திரைப் படத்தின்   மூ லம்   த மிழ்   சினிமாவில்   அறி முக மானார். அதற்கு பிறகு தமிழில் பல   திரைப் படங்கள்   நடித்து

 

த மிழ்   சி னிமாவில்   தவி ர்க்க   முடியாத நடிகையாக மாறினார். இவர்   குடும்ப ப்பா ங்கான   படங்களில் நடித்து ரசிகர்களின்   ஆ த ரவை   பெற்றார். மேலும்,   வரு டத்துக்கு   ஒருமுறை 80களின் உள்ள   பிரப லங்கள்   ஒன்று கூடி   ஆ ட்டம்   பாட்டம் என்று   கொண் டாடுவா ர்கள்.

 

மேலும், கடந்த மூன்று   வருட ங்களாக   கொ ரோ னா   கால என்பதால் எந்த ஒரு   நிக ழ்ச்சி யும்   இவர்கள்   நட த்தாமல்   இருந்து   வந்துள் ளார்கள். இந்த வருடம் மும்பையில் அதே நடத்தி   உள்ளா ர்கள். அந்த வகையில் 57   வ யதில்   நடிகை ராதா பலரின் முன்   கு த்தா ட்டம்   போட்டு   நட னமாடியு ள்ளார். அந்த வீடியோ தான் தற்போது   இணைய த்தில்   வைர லாகி   வருகி ன்றது…

 

 

Comments are closed.