கி ராம த்து பெ ண்ணா க பல பட ங்களில் நடித்த நடி கையா இது.? சி னிமாவில் தான் அப்படி.. நி ஜத்தி ல் இப்படி ஒரு அ ழகா என்று வி யந்த ரசிக ர்கள்..!! புகைப்ப டத்தை பார் த்து இ ன்ப அதி ர்ச்சி யில் ரசிக ர்கள்..!!

1,857

தற்பொழுது   த மிழ்   சி னிமாவில்   ஒரு சில   கா ட்சிகளி ன்   மூ லம்   ம க்கள்   ம த்தியில்   பிரப லமான வர்கள். அனால்,   நி ஜவா ழ்வில்   எப்ப டிப்பட் டவர்க ளாக   இரு க்கின்றா ர்கள்   என்று   பல ருக்கும்   தெரி ந்திரு க்க   வா ய்ப்புக ள்   கிடை யாது. அந்த வழியில் 96 என்ற   திரை ப்பட த்தில்   சி றுவ யது   ராமி ன்   அ க்காவா க   ஒரு   கா ட்சியி ல்   வ ந்தவ ர்தான்   சரண்யா   ரவி ச்சந்திர ன்   என்பவர். மேலும், அந்த   கதாபா த்திர ம்   பட த்தில்   பெ ரிதா க   வ ரவி ல்லை.

 

அதன் பிறகு அந்த   திரை ப்படம்    மட் டுமில் லாமல்   இறைவி, ரெக்க, மே யாதமா ன், வேலை க்கார ன், வ டசெ ன்னை   போன்ற பல   திரை ப்பட ங்களில்   சிறு   கதாபா த்திர த்தில்   நான்   ந டித்துள்ளே ன். அந்த   சமய த்தில்   நான்   அனைவ ருக்கும்   நன்றி   தெரிவி க்கி ன்றேன்   என்று அவர்   கூறியு ள்ளார்.

 

மேலும்,   சி னிமாவில்   நடிக்க வரும்   ப லரும்   வாய் ப் பு    கிடை க்கா தா   என்று   தவி த்து   வ ருவா ர்கள். த மிழ்    சி னிமாவில்   நடிக்க வரும்   ப லரும்   தி றைமைக ள்    மட்டும் தான்   நிர ந்தர ம். அ ழகு   என்பது ஒரு சில   இட த்தி ல்   தான்   உ தவு ம்   என்று   நி ரூபி த்து   கா ட்டியவ ர்    தான் நடிகை சரண்யா   ரவி ச்சந்தி ரன்   என்பவர்.

 

இதை   தொடர் ந்து   பிரபல   இய க்குனர்   பாலா   இயக்க த்தில்   உ ருவா கி    சில   கார ணத்தா ல்   பா தியில்   நின்ற   வ ருமா   என்ற   திரை ப்பட த்தில்   கூட இவர்   நடி த்துள் ளார். எ ன்னுடைய   நடி ப்பை   பார் த்து   இயக்குனர்   பா லாவே   என்னை   பாரா ட்டியு ள்ளார்   என்று   சமீப த்தில்   இவர்   அளி த்த   பே ட்டியி ல்   கூறியு ள்ளார்.

 

இப்படி   உ ன்னை   நி லையில்   சமீப த்தில்    இவர்   போ ட்டோஷூ ட்   நட த்தியு ள்ளார். அந்த   புகை ப்பட த்தை   பார் த்த   ப லரும்   தான் நீங்க இவ்வளவு   அ ழகா க   இரு க்கின் றீர்க ளா   என்று கமெண்ட் செய்து   வ ந்துள்ளா ர்கள். இதனைத் தொடர்ந்து தற்பொழுது   ஆ ட்டோ   சங்கர், க ண்ணாமூ ச்சி,

 

வ ல்லமை   தா ராயோ   போன்ற   வெ ப்   தொடரில்   நடி த்து   வருகி ன்றார். மேலும், கூடிய விரைவில்   வெ ள்ளித்தி ரையி ல்   கதாபா த்திர த்தில்   நடிக்க   கா த்துக்   கொண் டிருக் கிறேன்   என்று அவர்   கூ றியுள் ளார். அந்த வகையில் அவரது   புகை ப்படம்   இதோ…

 

Comments are closed.