இந்த புகை ப்பட த்தில் இருக்கும் கு ழந் தை யாரெ ன்று தெரிகி றதா.? இன்று த மிழ் சி னிமாவை கல க்கிவ ரும் மு ன்னணி பிரப லம்..!! புகைப்ப டத்தை வெளி யிட்டு ரசிக ர்களுக்கு இ ன்ப அ திர் ச்சி கொடு த்த நடிகை..!!

1,501

இந்த   காலக ட்ட த்தில்   மற்ற   மொ ழிகளி ல்   இருந்து வந்து   த மிழ்   சி னிமாவி ல்   தன க்கென   ஒரு   இட த்தை   ப லரும்   பி டித்து   விடுகி ன்றா ர்கள். அவர்களு க்கு   என்று ஒரு தனி ரசிகர்   பட் டாளம்   கூட   உ ருவா கி   விடுகி ன்றது. அந்த வகையில் நடிகை ரிது வர்மாவும் ஒருவர். இவர் ஒரு   இ ந்தியத்   திரை ப்பட   நடிகை ஆவார்.

 

இவர்   தெலு ங்கு   மற்றும்   த மிழ்   திரை ப்பட ங்களில்   ப ணிபுரி ந்து   வருகி ன்றா ர்   என்பது   குறி ப்பிட த்தக்கது. மேலும்,   அ னுகோகு ண்டா   என்ற   குறு ம்பட மும்   பெ ல்லி   சூபு லு   இந்த   திரை ப்பட த்தில்   நடி த்தத ன்   மூ லம்   இவர்   மி கவும்   பி ரபலமா னார்.

 

இவரது   சொ ந்த   ஊர்   ஹை தரா பாத். இவர்   த மிழ்   சி னிமா   உ லகில்   த னுஷ்   நடி ப்பி ல்   2017 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த   வே லையி ல்லா   ப ட்டதா ரி   2 இந்த   திரை ப்பட த்தில்   அனி தா   என்ற   ஒரு   கதாபா த்திர த்தில்   நடி த்து   உ ள்ளார்.

 

அந்த   திரை ப்பட த்திற்கு   பிறகு   க ண்ணு ம்   க ண்ணு ம்   கொ ள்ளைய டித்தா ல்   என்ற    திரை ப்பட த்தின்   மூ லம்   ரசிகர்   ம த்தியி ல்   மிக வும்   பி ரபல ம்   அடை ந்தார். அதன் பிறகு   துரு வ   ந ட்சத்தி ரம்   பட த்திலு ம்   நடி த்துள் ளார்.

 

இப்ப டியான   நிலையில்   சி னிமா   பி ரபலங்க ளின்   சி றுவ யது   புகை ப்படமோ   அல்லது அவர்களது   கு டும்ப   புகை ப்படம்   இணை யதளங்க ளில்   வெ ளியிட் டு   ரசிக ர்களை   கவர் ந்து   வருகி ன்றா ர்கள். அந்த வகையில் நடிகை ரித்து   வ ர்மாவு ம்

 

த ன்னுடை ய   சி றுவ யது   புகை ப்பட த்தை   வெளி யிட்டார். அந்த   புகை ப்பட த்தை   பார் த்த   பல   ரசிக ர்கள்   இது   நீ ங்க   தா னா   என்று   கூட   கமெ ண்ட்   செ ய்து   வருகி ன்றா ர்கள். அந்த   புகை ப்பட த்தை   தற்போ து   நீங்க ளும்   பாரு ங்கள்…

 

Comments are closed.