த மிழ் சி னிமாவில் 1 கோடி ரூபாயில் உ ருவான முதல் திரை ப்படம் எது தெரி யுமா.? என்னது, அதுவும் நடிகர் கம லின் திரை ப்படமா.? எந்த திரை ப்படம் என்று நீ ங்களே பாரு ங்க ஷா க் ஆ கிடுவீ ங்க..!!

183

தெ ன்னி ந்திய   சி னிமா   உ லகில்   ஏரா ளமான   பு துமு க   நடிக ர்கள்   உ ருவாகிக்   கொண் டிருக்கி ன்றார்கள். அதில்   அனைவ ருமே   ம க்கள்   ம த்தியில்   நல்ல ஒரு   வரவே ற்பு   கிடை த்தது அதன்பிறகு   ஏரா ளமான   திரை ப்பட ங்களில்   நடி ப்பது   கிடை யாது. ஒருசிலர்   பெ ரிதாக   வா ய்ப்புக ள்   கிடை க்காம ல்   சி னிமாவை   விட்டு   வி லகி   வி டுகின் றார்கள். அதனை   தொடர் ந்து   ஆர ம்ப   கால ங்கள்   முதல்

 

இ ன்று   வரை தனது   நடி ப்பின்   மூ லம்   ம க்கள்   ம த்தியில்   கைத ட்டல்   வாங்கி வருபவர் தான் உலக நாயகன்   கம ல்ஹாச ன். இவர்   ஆரம்ப த்தில்   இரு ந்தே   பு துவி த   கதைக்க ளத்தை   தேர் ந்தெடு ப்பது   மு ன்னணி   நடிக ர்கள்   நடிக்க   மு டியாத   கதையை   எடு த்து   தனது   தி ற மை யை   வெளிகா ட்டி   த மிழ்   சி னிமாவில்   மறுக்க   மு டியாத   ந பராக   உ ள்ளவர்.

 

இப்படி ஒரு நிலையில் இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ்   இயக்க த்தில்   நடிகர் கமல்ஹாசன் நடித்து வரும்   திரை ப்படம்   தான் விக்ரம். இந்தத்   திரை ப்படம்   ரசிகர்   ம த்தியில்   பெ ரிய   வரவே ற்பை   ஏற்ப டுத்தி   வருகி ன்றது. மேலும், இந்த   திரை ப்படம்   த மிழில்   தவி ர்த்து   மற்ற மாநில ங்களி லும்   அ திகமா ன   வரவே ற்பு   பெ ற்று   வருகி ன்றது.

 

இதனைத் தொடர்ந்து   த மிழ்   சி னிமா   உ லகில்   ஒரு   கோ டி   ரூ பாய்   செ லவி ல்    உ ருவான   முதல்   திரை ப்பட ம்   இது   எ ன்னவெ ன்று  இன்று    ப லரு க்கும்   தெரி ந்திரு க்க   வா ய்ப் பு   கிடை யாது. அந்த வகையில்   த மிழ்   சி னிமா   உ லகில்   ஒரு கோடி   ரூ பாயி ல்   உ ருவா ன   முதல்   த மிழ்   திரை ப்பட ம்   நடிகர் கமல்ஹாசன்   நடி ப்பில்   1986 ஆம் ஆண்டு   வெ ளிவந்த

 

விக்ரம் என்ற   திரை ப்பட ம்தான். இந்த   திரை ப்பட த்தின்   இய க்குனர்   ராஜசேகர் என்பவர். இந்த   திரை ப்பட த்தில்    கமல்ஹாசன், சத்யராஜ், அம்பிகா, சாருஹாசன், கனகராஜ் போன்ற   ஏரா ளமான   பி ரபல ங்கள்   நடி த்துள்ளா ர்கள். இத்தனை   ஆண் டுகளா ய்   இருந்தும் இந்த   திரை ப்பட த்தின்   ஒரு சில   த கவ ல்கள்   தற்போது ரசிகர்   ம த்தியில்   வைர லாக   பர வ   ப ட்டு   வருகி ன்றது…

 

 

Comments are closed.