என்னது, சே து பட த்தில் அமீ ர் மற்றும் ச சிகுமார் நடி த்துள்ளா ர்களா.? அதுவும் இப்படி ஒரு கா ட்சியா.? இதுவரை ப லரும் பார் த்திராத அ ரிய புகை ப்படம் உள்ளே..!!

47,847

இந்த   காலக ட்டத்தி ல்   த மிழ்   சி னிமா   உ லகில்   ஏரா ளமான   புதுமுக   இய க்குன ர்கள்   உரு வாகிக்   கொண் டிருக்கி ன்றார்கள்   என்று அவருக்கு என்று ஒரு தனி ரசிகர்   ப ட்டாளம்    கூட    இருக்கி ன்றது. இதனை   தொடர் ந்து   ஒரு சில   இயக்கு னர்கள்   இய க்குன ர்களாக   இருந்து அதன்பிறகு   நடிக ராகவும்   ஆகியு ள்ளா ர்கள். அந்த வகையில் சசிகுமார்   எ ன்பவ ரும்   ஒருவர். இவர்   த மிழ்   திரை யுலகின்   இயக்குனர், நடிக,ர் தயாரிப்பாளர் என

 

பல   தி றமைக ளை   கொண் டுள் ளார். அந்த வகையில்   த மிழில்   ச சிகுமா ர்   இயக்க த்தில்   2008 ஆம் ஆண்டு   வெ ளிவந்த   திரை ப்படம்   தான்   சுப்பிரம ணியபுர ம். இந்த   திரை ப்பட த்திற்கு   இ ன்றள வும்   பெரும்   வரவே ற்பு   பெற்று   இருக்கி ன்றது. இந்த   திரை ப்பட த்தின்   மூ லமா க   தான் சசிகுமார்   இய க்குனரா கவும்   நடிக ராகவும்

 

சி னிமா   உலகி ற்கு   அ றிமுகமா னார்   என்பது   குறி ப்பிடத்த க்கது. மேலும், இந்த   திரை ப்பட த்தில்   அவரை தொடர்ந்து சமுத்திரக்கனி, சுவாதி, க ஞ் சா   க ருப்பு   போன்ற பல   பி ரபல ங்கள்   நடி த்துள்ளா ர்கள். மேலும், இந்த   திரை ப்பட ம்   அந்த   ஆ ண்டிற் கான   சி றந் த   திரை ப்படம்   என   ப ல்வேறு   வி ருதுக ளை   வா ங்கியுள் ளது.

 

மேலும், இந்த   திரை ப்பட த்தில்   நட்பு, கா த ல், து ரோ க ம்   போ ன்றவ ற்றை   மை யமா க   வைத்து   எடு க்கப்ப ட்டுள் ளது. அதனை தொடர்ந்து இயக்குனர் சசிகுமார்   ஈச ன்   என்ற   திரை ப்பட த்தை   இய க்கியு ள்ளார். அந்த   திரை ப்பட த்தில்   பிறகு   இ யக்குவ தை   நிறு த்திவி ட்டு   மு ழுவது ம்   நடி ப்பத ற்கு   இற ங்கிவி ட்டா ர். அந்த வகையில்

 

சமீப த்தில்   இவர் நடிப்பில் வெளிவந்த   திரை ப்பட ம்   தான் எம்.ஜி.ஆர்   மக ன். இந்த   திரை ப்பட ம்   பெரும்   தோ ல்வி யை   ச ந்தித்த து. ஆனால், சசிகுமார் சுப்பிரமணியபுரம்     திரை ப்பட த்திற்கு   மு ன்பா கவே   பா லாவி ன்   திரை ப்பட த்தில்   தான்   நடி த்துள் ளார். மேலும்,   த மிழ்   சி னிமாவி ல்   பிரபல   இய க்குன ராக   திக ழ்ந் து   வ ருபவ ர்தான்   இயக்குனர் பாலா.

 

இவரது   இயக்க த்தில்   1999ஆம் ஆண்டு   வெ ளிவ ந்த   திரை ப்படம்   தான் சேது. இந்த   திரை ப்பட த்தில்   விக்ரம், அபிதா, சிவகுமார்   உ ள்ளிட்ட   பல   பிரப லங்கள்   நடி த்திருப்பா ர்கள். மேலும்,  இந்த   திரை ப்பட ம்   மி கப்பெ ரிய   அ ளவில்   வெ ற்றி யை   க ண்டு ள்ளது. மேலும், இந்த   திரை ப்பட ம்   தான் நடிகர்   வி க்ரமு க்கு   தி ரையுல கில்   ஒரு   திரு ப்புமு னை   ப டமாக   அ மைந்த து.

 

மேலும், இந்த   திரை ப்பட த்தில்   நடிகர் சசிகுமார்   ஒரு   சி றிய   கதாபா த்திர த்தில்   நடி த்திரு ப்பார். மேலும், அந்த   திரை ப்பட த்தில்   சே துவி ன்   பெய ரில்   சியான் என்ற   அ ர்த்த ம்   எ ன்னவெ ன்று   கல் லூரியி ல்   ப லரும்   ஆ ராய் ந்து   வ ருவா ர்கள். அந்த   சம யத்தி ல்   ஒரு   ஆ சிரிய ரிடம்   சென்று ஒரு   மா ணவ ன்    சீயா னுக்கு    என்ன    அர் த்த ம்   என்ன என்று   கே ட்பார். அந்த   மா ணவன்தா ன்   சசிகுமார்.

 

அதும ட்டுமல் லாமல்   அந்த   திரை ப்பட த்தில்   பிரபல   இய க்கு னராக   இருந்து வரும்   அமீ ர்   கூட    நடி த்துள் ளார். ஏனெ ன்றால்   அமீ ர்   பா லாவிட ம்   உத வி   இய க்கு னராக   ப ணிபுரி ந்தார். அதன்    கா ரணமா க   அந்த   திரை ப்பட த்தில்   அவரை   நடி க்க   வை த்துள் ளார். இப்ப டியோ   ஒரு நிலையில் அதை   திரை ப்பட த்தில்   இவ ர்களது   கதாபா த்திர த்தின்   கா ட்சிக ள்   தற்போது   வெ ளியா கி   ரசிக ர்கள்   ம த்தியில்   அதி ர்ச்சி யை   ஏ ற்படு த்தி   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.